Υπερωριακή εργασία Στρατιωτικών


         Η υπό σύσταση Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.), προτείνει στα πλαίσια μέριμνας προσωπικού και μέχρι να προβλεφθεί αμοιβή για την υπερωριακή εργασία των στρατιωτικών πέραν του κανονικού ωραρίου, με το Ειδικό Μισθολόγιο, να εξεταστεί η εξίσωση - μεταξύ ανωτέρων και λοιπών βαθμών - της αποζημίωσης (άρθρο 9, Ν.2685/1999) που καταβάλλεται για εκτέλεση υπηρεσίας διανυκτέρευσης, κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

          Η διαφοροποιημένη μέχρι σήμερα καταβαλλόμενη αποζημίωση με 1 Ημέρα Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) για τους ανώτερους Αξκούς και ½ ΗΕΕ για τους λοιπούς στρατιωτικούς (κατώτεροι Αξκοί – Υπξκοί), που εκτελούν υπηρεσία διανυκτερεύσεως εκτός έδρας κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, καθορίστηκε με γνώμονα τις υποχρεώσεις και ευθύνες των στελεχών που απορρέουν από την ιεράρχηση των βαθμών και καθηκόντων.

Διευκρινίζεται ότι, από το 2007, εξισώθηκε η αποζημίωση που καταβάλλεται στα στελέχη που συμμετέχουν σε ασκήσεις - εκπαιδεύσεις (Εκτός έδρας). Τα στελέχη λαμβάνουν υποχρεωτικά αριθμό ΗΕΕ  ίσο προς τον αριθμό συμμετοχής στη δραστηριότητα και με τα 2/3 της ημερήσιας αποζημίωσης του άρθρου 9 του Ν.2685/1999. Ως μοναδικό κριτήριο καθορίζεται ο αριθμός των ημερών συμμετοχής και όχι η θέση ή ο βαθμός των στελεχών.

Επιπλέον στο άρθρο 9 του Ν.2685/1999 ορίζεται «Ημερήσια αποζημίωση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων, τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται σε 29,35€, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.