ΣΥΣΜΕΔ.Ανάκληση αναστολής χρονοεπιδόματος κλπ


Κάθε μέρα ακούμε στην τηλεόραση, διαβάζουμε σε διάφορα site και στον έντυπο τύπο για την προσπάθεια που γίνεται να  μην περικοπούν οι μισθού των στρατιωτικών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι από 1-7-2011 δεν δΙνεται στους στρατιωτικούς καμιά μισθολογική προαγωγή και επιπλέον έχει παγώσει και η χορήγηση του χρονοεπιδόματος, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό και με την αυξημένη αναδρομική φορολογία (διαβάστε εδώ) να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης πολλά στελέχη.
  
Ας θυμηθούμε το έγγραφο του ΣΥΣΜΕΔ με θεμα: Ανάκληση αναστολής χρονοεπιδόματος κλπ.
epop


Σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152, «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015») ορίστηκε ότι: «…5.Αναστέλλονται από 1.7.2011 και μέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου: α) Οι διατάξεις ….. της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α' 297), …….β) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β' Μέρους του ν. 3205/2003.
Ήδη με το N. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015») καθιερώθηκε το ενιαίο μισθολόγιο στο οποίο υπήχθησαν οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού διαβάστε περισσότερα εδώ