ΤΟ Α΄ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ENIAIO KAI ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ..ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΜΕ;


     Τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε σε εφημερίδες, διάφορα site άρθρα που μας λένε ότι κόβεται το χρονοεπίδομα, οι μισθολογικές προαγωγές, τα οδοιπορικά, έρχεται μείωση άνω του 12% ακόμη και αναδρομικά ή ότι δεν θα εξαιρεθούν τα ειδικά μισθολόγια από τις μειώσεις, παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας


      Η ΕΣΠΕΘ θα σας αναδείξει εντός των επομένων ημερών μια αναλυτική και λεπτομερή μελέτη στην οποία θα φαίνονται ότι, οι αποδοχές του ένστολου προσωπικού έχουν ήδη μειωθεί από 4 έως 15% μέσα στο 2012, για τους παρακάτω λόγους, διότι: 

  1. Παρατάθηκε, με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) η αναστολή χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας αλλά και των μισθολογικών προαγωγών, ενώ αυτή προβλέπονταν να καταργηθεί με την ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Μεγάλη απώλεια στο εισόδημα από το  συνεχιζόμενο "πάγωμα"
  2. Αυξήθηκε η μηνιαία κράτηση που επιβάλλεται επί του αθροίσματος των ποσών του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των μηνιαίων αποδοχών των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από 4% σε 5%. (Δηλαδή 25% στα εν ενεργεία στελέχη). 
  3. ` Επιβλήθηκε ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 4024/27-10-2011 αποδίδεται υπέρ Μ.Τ.Σ.. 

      ΕΞΑΡΧΗΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4024/2011. 

    Ο λόγος είναι για να έχουμε ως μέτρο σύγκρισης τις αμοιβές μας με τις αμοιβές των υπαλλήλων που εντάχθηκαν στο ΕΝΙΑΙΟ Μισθολόγιο και επιπλέον να απαντηθούν από τον κάθε αναγνώστη τα ερωτήματα, γιατί συνεχίζει η αναστολή των μισθολογικών προαγωγών, του ΕΧΥ και αν καλώς εντασσόμαστε σε ειδικά μισθολόγια και χαρακτηριζόμαστε από διάφορα μέσα ως προνομιούχοι. 

 Ας δούμε σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα τα παραπάνω και παρακάτω γίνεται μια αναλυτική περιγραφή αυτών.
πατήστε πάνω στις εικόνες για μεγέθυνση
    
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προβλέπεται αμοιβή για την υπερωριακή απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.  Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:

α.- Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β.- Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:

ι. Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

            ιι. Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

δ.         Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%)του ωρομισθίου.


ε.         Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.

στ.       Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το βασικό μισθό του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα.ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ -Το σύστημα μισθολογικής εξέλιξης
:

Η νέα βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει έξι (6) βαθμούς, που κατανέμονται κατά κατηγορία προσωπικού ως εξής:
:
· Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ.

· Καταληκτικός βαθμός για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ ο Βαθμός Α.


Στον κάθε βαθμό κάθε κατηγορίας αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός. Πέραν όμως του βασικού αυτού μισθού, σε κάθε βαθμό προβλέπονται και μισθολογικά κλιμάκια στα οποία εξελίσσεται ο υπάλληλος σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του. Τα Μ.Κ. των βαθμών Ε – Γ χορηγούνται ανά διετία, ενώ τα Μ.Κ. των Βαθμών Β και Α χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. του βαθμού που κατέχει γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου

Επιπλεον ορίζεται ότι ο υπάλληλος, ο οποίος προάγεται βαθμολογικά, λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος όμως πρέπει να είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό του Μ.Κ. που κατείχε πριν τη προαγωγή του. Για παράδειγμα υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ο οποίος λαμβάνει το Μ.Κ. 5 του βαθμού Β της κατηγορίας του, ύψους 2.104 €, όταν ενταχθεί στο βαθμό Α δεν θα λάβει το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό Α, ύψους 2.097 € γιατί είναι μικρότερος από αυτόν που ελάμβανε, αλλά θα λάβει το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο πρώτο Μ.Κ. του βαθμού Α, ύψους 2.139

Ας  δουμε πιο αναλυτικά τι περιλαμβανει το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Αυξάνει σημαντικά το επίδομα θέσης ευθύνης. Προϊστάμενοι Διοίκησης

i.- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εννιακόσια ευρώ (900€).
ii.- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια ευρώ (400€).
iii.- Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, διακόσια πενήντα ευρώ (250€).

Προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) μηνιαίως.

Προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.

Προβλέπει χορήγηση  επιδόματος Χριστουγέννων ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €)

Προβλέπει χορήγηση  επιδόματος Πάσχα ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €).

Προβλέπει χορήγηση  επιδόματος Αδείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €).


Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων,  χορηγείται μηνιαία
οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής:

- πενήντα ευρώ (50 €) για ένα τέκνο,
- εβδομήντα ευρώ (70 €) συνολικά για δύο τέκνα,
- εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) συνολικά για τρία τέκνα
- εκατόν εβδομήντα ευρώ (170 €) συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον
εβδομήντα ευρώ (70€) για καθένα από το πέμπτο τέκνο και άνω

Προβλέπεται για τους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες, οι οποίες έχουν πετύχει πάνω από 80%, τους ποσοτικοποιημένους στόχους που έχουν τεθεί με βάση το σύστημα αξιολόγησης, η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.).Το Κ.Ε.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του κατά το προηγούμενο έτος. Το Κ.Ε.Σ., που καταβάλλεται στους υπαλλήλους, ισούται με ποσό μέχρι 50% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και με ποσό μέχρι 100% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.

Προβλέπεται για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ, καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο αντίστοιχων δαπανών, καταβάλλεται αντί του Κ.Ε.Σ., Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.). Το κίνητρο έχει τη μορφή ποσοστιαίας προσαύξησης του βασικού μισθού, κατά το έτος που ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου καταγράφηκε η επίτευξη των στόχων, με βάση το κατά τα ανωτέρω σύστημα αξιολόγησης. Το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων καταβάλλεται αντί του Κ.Ε.Σ. και στους υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης. Στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90% καταβάλλεται προσαύξηση 15% του βασικού τους μισθού. Το Κ.Ε.Δ.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού μισθολογικού κόστους του κατά το προηγούμενο έτος. 
  Υπολοχαγός (Ο)
Ηλίας Νατσιούλας
Εκ του προσωρινου ΔΣ της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.