Τρόπος χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης, στο Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό, στους Εφέδρους Αξιωματικούς, Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ε.Δ.


ΦΕΚ Β’ 2974/8-11-2012 

ΑΡΘΡΟ 1


Δικαιούμενοι Κατάστασης Επιβίβασης:

1. Σε όλους γενικά τους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και
Υπαξιωματικούς (μονίμους, εθελοντές, ανακαταταγέντες, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ
κ.λ.π.) των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν έχουν δηλώσει τη φρουρά που
υπηρετούν ως φρουρά προτίμησής τους, χορηγείται μία (1) φορά μέσα στο ίδιο
ημερολογιακό έτος, εφ’ όσον ταξιδεύουν με κανονική ή 4ήμερη άδεια, Κατάσταση
Επιβίβασης (Κ.Ε.) μετ’ επιστροφής, για ένα μόνο τόπο προορισμού της
επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής
μετακίνησης.
2. Στους μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, χορηγούνται
τρεις (3) Κ.Ε. μετ’ επιστροφής ανά ημερολογιακό έτος, για ένα μόνο τόπο
προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της
αεροπορικής μετακίνησης.
3. Σε όλους τους Οπλίτες θητείας, χορηγείται μία (1) Κ.Ε. μετ` επιστροφής,
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εφ` όσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον 4
ημερών, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα
συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.
4. Στους Οπλίτες θητείας, που υπηρετούν στη Ν. Κύπρο, χορηγείται μία (1)
Κ.Ε, μετ` επιστροφής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εφ` όσον ταξιδεύουν με
άδεια τουλάχιστον 4 ημερών, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους
και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής
μετακίνησης.
5. Για τους Εφέδρους Αξιωματικούς και Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς
ισχύουν οι παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 2
Μέσο Ταξιδίου
1. Για το στρατιωτικό προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσης, που
μετακινείται με τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ, η Κ.Ε είναι δυνατόν να εκδίδεται
με τις αμαξοστοιχίες ποιότητας (INTERCITΥ).
2. Για τις χερσαίες διαδρομές, οι οποίες εξυπηρετούνται από τον ΟΣΕ ή τα
Υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, η Κ.Ε. θα εκδίδεται για τα συγκοινωνιακά
μέσα του ΟΣΕ ή του ΚΤΕΛ, κατ’ επιλογή των δικαιούχων.
3. Για τις θαλάσσιες διαδρομές, θα χορηγείται Κ.Ε. για τα συνήθη επιβατικά
Ακτοπλοϊκά πλοία ή για FLYING DOLPHINS & CAΤΑΜΑRΑΝ, τα οποία εκτελούν
δρομολόγια σε λιμένες εσωτερικού ή για πλοία τα οποία εκτελούν τοπικά
δρομολόγια σε γραμμές μη εξυπηρετούμενες υπό των επιβατηγών πλοίων της
τακτικής ακτοπλοΐας.
4. Για τις μικτές διαδρομές η Κ.Ε του ενδιαφερομένου θα εκδίδεται ξεχωριστά
για κάθε συγκοινωνιακό μέσο που εξυπηρετεί την οικεία διαδρομή ή τμήμα αυτής
λαμβανομένου υπόψη όμως (όπου αυτό είναι δυνατόν) του συντομότερου
δρομολογίου.

ΑΡΘΡΟ 3
Θέσεις Ταξιδευόντων με Καταστάσεις Επιβίβασης
1. Στον ΟΣΕ δικαιούνται να ταξιδεύουν με Κ.Ε.:

(α) Στην Α΄ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α΄ θέσης:
Όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι
του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Κοινών Σωμάτων.
(β) Στη Β΄ θέση
Όλοι οι λοιποί.
2. Στα ακτοπλοϊκά μέσα, εφόσον υφίσταται διάκριση θέσεων :
(α) Διακεκριμένη Α΄ θέση:
Όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι
του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Κοινών Σωμάτων.
(β) Διακεκριμένη Β΄ θέση:
Όλοι οι λοιποί.
3. Στα υπεραστικά λεωφορεία: Δεν υφίσταται διάκριση θέσεων.
4. Στα Αεροπλάνα :
Στην Οικονομική u952 θέση : Όλοι οι δικαιούμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 1 της
παρούσης, Κ.Ε. με αεροπορικό μέσο μετακίνησης.

ΑΡΘΡΟ 4
Λεπτομέρειες Έκδοσης και Χρήσης Καταστάσεων Επιβίβασης
1. Οι Κ.Ε. αποτελούν έγγραφα αποδεικτικά και δικαιολογητικά κίνησης επί
πιστώσει για λογαριασμό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, και χρησιμοποιούνται
μόνο από τον δικαιούχο ο οποίος δεν έχει δικαίωμα μεταβίβασης.
2. Εκδίδονται σε ειδικά έντυπα από τις εξουσιοδοτούμενες για τον σκοπό
αυτό Μονάδες του οικείου Επιτελείου.
3. Σε περίπτωση απώλειας Κ.Ε. δεν καθίσταται δυνατή η δικαιολόγηση,
παρά μόνο κατόπιν ειδικής για αυτό Δγής του οικείου Επιτελείου, μετά την
εξακρίβωση των συνθηκών απώλειας.
4. Οι Κ.Ε. πρέπει να εκδίδονται από την Μονάδα χορήγησης μέχρι τελικού
προορισμού μετ` επιστροφής.
5. Στους μεταβαίνοντας στο Εξωτερικό (πλην Ν. Κύπρου) και δικαιουμένους
Κ.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης, θα χορηγείται Κ.Ε. μέχρι του
τελευταίου Ελληνικού Σταθμού ή Λιμένα.
6. Στο στρατιωτικό προσωπικό των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 της παρούσης
που υπηρετεί στη Ν. Κύπρο οι Καταστάσεις Επιβίβασης θα χορηγούνται για την
κίνησή του στην Ελλάδα και επάνοδό του στη Ν. Κύπρο. Η έκδοση Κ.Ε. με
αεροπορικό μέσο αφορά την μετακίνηση προς ένα αερολιμένα της Ελλάδος και
την επιστροφή προς τη Ν. Κύπρο. Τυχόν υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής, μέχρι
τον τόπο τελικού προορισμού εντός Ελλάδος, καλύπτεται από χερσαία ή
θαλάσσια μέσα.
7. Η χορήγηση Κ.Ε., προς καλύτερη παρακολούθηση των δικαιουμένων και
αποφυγή καταστρατηγήσεων, να καταχωρείται στα ατομικά έγγραφα των
λαμβανόντων αυτές καθώς και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμα προς υποβοήθηση
του έργου της μονάδας.
8. Για να δικαιούται Κ.Ε. ο ταξιδεύων, πρέπει επί του εκδιδομένου φύλλου
αδείας να αναγράφεται η ένδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται Κ.Ε.
9. Η ισχύς των, λόγω αδείας, χορηγουμένων Κ.Ε. ορίζεται δίμηνη από την
έκδοσή τους. Πέραν του διμήνου δεν έχουν καμία ισχύ και πρέπει να
επιστρέφονται στην εκδούσα αρχή της μονάδας για ακύρωση. Επίσης
υποχρεούται ο στρατιωτικός όπως επιστρέψει στην μονάδα, για ακύρωση, τυχόν
μη χρησιμοποιηθείσα από αυτόν Κ.Ε..
10. Για να μη γίνεται χρήση των Κ.Ε., ή των βάσει αυτών εκδοθέντων
εισιτηρίων, από ξένα άτομα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου των συγκοινωνιακών
μέσων δικαιούνται u972 όπως ελέγχουν κατά την παράδοση της Κ.Ε. ή κατά τον
έλεγχο των εισιτηρίων, την ταυτότητα των κινουμένων.

ΑΡΘΡΟ 5
Καταργούμενες Διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται:
Η υπ΄αριθμ. Φ.500/3/121211/Σ.79/30-4-2010 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 631).

ΑΡΘΡΟ 6
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.