Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΑ, ΔΟΣΕΙΣ, ΕΧΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ


Με τις διατάξεις της περ. 1, ορίζεται ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και
αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο
συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή
συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
(συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005) και Ο.Τ.Α.,
καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013.
Επισημαίνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων για το έτος 2012 καταβάλλεται κανονικά, όπως
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των αποδοχών και συντάξεων κατ’
εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 13 έως 36 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/A/12-11-2012) και
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού, η
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισθοδοσία ή σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2013,
παρακρατούνται από τη μισθοδοσία ή σύνταξη των μηνών Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου
2013, ως εξής:
(α) για ποσά μέχρι εκατό ευρώ (€100) εφάπαξ,
(β) για ποσά μέχρι διακόσια πενήντα ευρώ (€250) σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500) σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά μέχρι επτακόσια πενήντα ευρώ (€750) σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ε) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(στ) για ποσά μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ζ) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(η) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες
δόσεις
(θ) για ποσά μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) σε εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ι) για ποσά μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ια) για ποσά μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ιβ) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία για την παρακράτηση
των οφειλόμενων ποσών είναι η 31-12-2013.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις
μεικτές αποδοχές ή τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή
συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπομένων κρατήσεων (καθαρές αποδοχές). Τα
οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από την ανωτέρω μείωση θα παρακρατούνται
αναλογικά από τους οικείους κωδικούς που εκταμιεύθηκαν.
Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει
εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα
σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά από τη
σύνταξή του ή σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των μελών της
οικογένειάς του. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων,
ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που καταβλήθηκε.
Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την
υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδότησης, και έχει
εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις
του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα
πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν την επιστροφή
των αχρεωστήτως καταβληθέντων, γίνεται σε αυτούς καταλογισμός σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α).

Επί της περίπτωσης 38

A. Με τη διάταξη της υποπερ.α΄ της περ.38, παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής

χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (πριν την 1-8-2012), λόγω αναγνώρισης

προϋπηρεσιών που προσφέρθηκαν μέχρι την 30-6-2011, στους αμειβόμενους με ειδικά

μισθολόγια που διορίστηκαν, προσλήφθηκαν, κατατάχθηκαν ή μετατάχθηκαν από 1-7-2011

και μέχρι 31-7-2012.

Επίσης ειδικά, όσοι από τους ανωτέρω μετατάχθηκαν ή παραιτήθηκαν από έναν φορέα και

διορίστηκαν σε άλλο φορέα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. (π.χ. γιατροί του Ε.Σ.Υ. από ένα

Νοσοκομείο σε άλλο Νοσοκομείο ή μέλη Δ.Ε.Π. από ένα Πανεπιστήμιο σε άλλο

Πανεπιστήμιο κλπ) δικαιούνται το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, που ελάμβαναν στον

προηγούμενο φορέα, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο νέο φορέα.


Β. Με τη διάταξη της υποπερ.β΄ της περ.38, επαναφέρονται σε ισχύ, από 1-8-2012, οι

ανασταλείσες (από 1-7-2011) με την παρ.5 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152)

διατάξεις για τη χορήγηση επιπλέον ποσοστού στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας και για τη

χορήγηση ή αύξηση του επιδόματος αυτού, λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας, στους

αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια. Επίσης, από 1-8-2012, επαναφέρονται σε ισχύ οι

ανασταλείσες (από 1-7-2011) διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή

ορισμένων κατηγοριών προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Σημειώνεται ότι, οι μέχρι 31-7-2012 ανασταλείσες διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση

μισθολογικών προαγωγών σε ορισμένες κατηγορίες αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια (π.χ.

στρατιωτικοί, δικαστικοί λειτουργοί κλπ) αναφέρονται ενδεικτικά στην

αριθμ.2/55702/0022/28-7-2011 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 4ΑΣ2Η-41Η) επί των

διατάξεων του άρθρου 38 του ν.3986/2011.

Επομένως, είναι δυνατή πλέον η αναδρομική χορήγηση επιπλέον (του δικαιούμενου κατά

την 30-6-2011) ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με τη

συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας (από 1-7-2011 και εντεύθεν) και η

ανάλογη χορήγηση ποσοστού του επιδόματος αυτού, λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

Επίσης, είναι δυνατή η αναδρομική απονομή μισθολογικών προαγωγών, με τη συμπλήρωση

του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από 1-7-2011 και εντεύθεν.

Τα οικονομικά αποτελέσματα, όμως , από την κατά τα ανωτέρω χορήγηση επιδόματος

χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικών προαγωγών δεν δύνανται να ανατρέχουν σε

ημερομηνία προγενέστερη της 1-8-2012. Ο προσδιορισμός των σχετικών ποσών του εν λόγω

επιδόματος και των μισθολογικών προαγωγών θα γίνει επί των νέων (μειωμένων) αποδοχών

(π.χ. βασικός μισθός) που ισχύουν από 1-8-2012 και εντεύθεν.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης

αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια, κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2011 έως 31-7-2012,

οι αρμόδιες Υπηρεσίες τους θα εκδώσουν τις τυχόν απαιτούμενες διοικητικές πράξεις

χορήγησης επιπλέον ποσοστού στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικών

προαγωγών, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών διαφορών αποδοχών ενέργειας για το εν

λόγω χρονικό διάστημα.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%924%CE%A31%CE%97-8%CE%9E6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.