ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΧΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ε.Δ.


Η ΕΣΠΕ Θεσσαλίας για την ενημέρωση σας  κατόπιν της διάταξης της υποπερ. β΄ της περ.38, του Ν.4093/2012 με την οποία επαναφέρονται σε ισχύ, από 1-8-2012, οι ανασταλείσες (από 1-7-2011) με την παρ.5 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 διατάξεις για τη χορήγηση επιπλέον ποσοστού στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι ανασταλείσες (από 1-7-2011) διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή ορισμένων κατηγοριών προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, συνέταξε 5 πίνακες που φαίνεται το πότε δικαιούστε επιπλέον ποσοστό ΕΧΥ και νέα μισθολογική προαγωγή  με βάση το ισχύον Νομικό καθεστώς ( Ν. 2838/00, Ν. 2936/01, Ν. 3016/02, Ν.3205/2003 και Ν.4093/2012)................................


Επισημαίνεται ότι με το Ν.4093/2012 είναι δυνατή πλέον η αναδρομική χορήγηση επιπλέον (του δικαιούμενου κατά την 30-6-2011) ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας (από 1-7-2011 και εντεύθεν) καθώς και η αναδρομική απονομή μισθολογικών προαγωγών, με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από 1-7-2011 και εντεύθεν. Τα οικονομικά αποτελέσματα, της , από την κατά τα ανωτέρω χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικών προαγωγών δεν δύνανται να ανατρέχουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 1-8-2012 και ο προσδιορισμός των σχετικών ποσών του εν λόγω επιδόματος και των μισθολογικών προαγωγών θα γίνει επί των νέων (μειωμένων) αποδοχών (π.χ. βασικός μισθός) που ισχύουν από 1-8-2012 και εντεύθεν.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ε.Χ.Υ.)

Πληροφοριακά στοιχεία:
Για να λάβετε το επιπλέον ποσοστό ΕΧΥ, απαιτείτε η συμπλήρωση των ετών που φαίνονται στην ΣΤΗΛΗ 1η του πίνακα 1. Δηλαδή αν κάποιος βλέποντας το φακελάκι μισθοδοσίας σήμερα έχει Ε.Χ.Υ 24% και 14 έτη υπηρεσίας δικαιούται να λάβει νέο ποσοστό ΕΧΥ 28% από την ημερομηνία που συμπλήρωσε τα 14 έτη υπηρεσίας….…
Τρόπος υπολογισμού ΕΧΥ
Το δικαιούμενο ποσό  ΕΧΥ υπολογίζεται από τον τύπο ΠΟΣΟΣΤΟ (Στήλη 2η) του πίνακα 1 ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ του δικαιούμενου μισθολογικού βαθμού της στήλης 4η των πινάκων 2 έως 5 (ανάλογα την κατηγορία προέλευσης). Δείτε δηλαδή παρακάτω ποιος είναι ο δικαιούμενος μισθολογικός βαθμός και το βασικό ποσό αυτού που ισχύει από 1 Αυγ 2012.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΣΤΗΛΗ 1η
ΣΤΗΛΗ 2η
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
1
4%
3
8%
5
12%
7
16%
9
20%
11
24%
13
28%
15
32%
17
36%
19
40%
21
44%
23
48%
25
52%
27
56%
29 και άνω
60%

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ

Βάση της προέλευσης της κατηγορίας στρατιωτικού προσωπικού και σε συνάρτηση με το φερόμενο διοικητικό βαθμό (στήλη 1η) και τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (στήλη 2η) δικαιούστε τον αντίστοιχο μισθολογικό βαθμό (στήλη 3η) και τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε αυτόν τον μισθολογικό βαθμό(στήλη 4η).
Παράδειγμα 1ο . Πίνακας 5.
ΕΠΟΠ με συμπληρωμένα 8 έτη υπηρεσίας ανάμεσα στο διάστημα  Ιουλίου 2011 έως και σήμερα θα βλέπει στο φακελάκι μισθοδοσίας σήμερα ότι λαμβάνει μισθολογικό βαθμό 2/3 Αλχια  (824€) Μετά το ‘’ξεπάγωμα’’ όμως δικαιούται πλήρη Αλχια δηλαδή 796€. Το ποσό που θα λαμβάνει, παρόλο της μισθολογικής προαγωγής, είναι μικρότερο, λόγω της μείωσης του Βασικού μισθού και των συντελεστών από 1-8-2012.
Παράδειγμα 2ο . Πίνακας 2.
Σημείωση: Αν στον διοικητικό βαθμό δεν φαίνονται τα έτη υπηρεσίας σου ανατρέχεις στον προηγούμενο διοικητικό βαθμό. Στον πίνακα 2 αν είσαι Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας τότε δικαιούσαι τον βασικό μισθό του Λοχαγού τον οποίο είχες λάβει ως Υπολοχαγός όταν είχες συμπληρώσει τα 9 έτη υπηρεσίας. Ως Λοχαγός θα λάβεις νέα μισθολογική προαγωγή με την συμπλήρωση 14 ετών. Τότε θα λάβεις το μισθολογικό Ταγματάρχη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΞΚΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΣΕ- ΣΝΔ- Σ.Ι. – Σ.Σ.Α.Σ. – Σ.Α.Ν. – ΕΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
ΣΤΗΛΗ 1η
ΣΤΗΛΗ 2η
ΣΤΗΛΗ 3η
ΣΤΗΛΗ 4η
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΑΝΘΛΓΟΣ

Από ημερομηνία αποφοίτησης
ΑΝΘΛΓΟΣ
875€
6
ΥΠΛΓΟΥ
910€
12
2/3 [ΛΓΟΥ-ΥΠΛΓΟΥ]
922€
ΥΠΛΓΟΣ

9
ΛΓΟΥ
928€
14
2/3 [ΤΧΗ-ΛΓΟΥ]
957€
ΛΓΟΣ

14
ΤΧΗ
971€
18
2/3 [ΑΝΧΗ-ΤΧΗ]
1.012€
ΤΧΗΣ

18
ΑΝΧΗ
1.033€
20
2/3 [ΣΧΗ-ΑΝΧΗ]
1.108€
25
ΣΧΗ
1.146€
29
2/3 [ΤΑΞΧΟΥ-ΣΧΗ]
1.257€
ΑΝΧΗΣ

23
ΣΧΗ
1.146€
25
2/3 [ΤΑΞΧΟΥ-ΣΧΗ]
1.257€
28
ΤΑΞΧΟΥ
1.313€
ΣΧΗΣ

26
ΤΑΞΧΟΥ
1.313€
28
ΥΠΤΓΟΥ
1.400€
ΤΑΞΧΟΣ

27
ΥΠΤΓΟΥ
1.400€
29
1/3 [ΑΝΤΓΟΥ-ΥΠΤΓΟΥ]
1.426€
ΥΠΤΓΟΣ
28
ΑΝΤΓΟΥ
1.479€
ΑΝΤΓΟΣ
29
Επόμενος μισθολογικός βαθμός  ΠΙΝΑΚΑΣ 3
   
ΑΞΚΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ

ΣΤΗΛΗ 1η
ΣΤΗΛΗ 2η
ΣΤΗΛΗ 3η
ΣΤΗΛΗ 4η
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΑΝΘΛΓΟΣ

12
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ - ΑΝΘΛΓΟΥ]
898€
14
ΥΠΛΓΟΥ
910€
ΑΝΘΛΓΟΣ ή ΥΠΛΓΟΣ

15
2/3 [ΛΓΟΥ – ΥΠΛΓΟΥ]
922€
17
ΛΓΟΥ
928€
ΑΝΘΛΓΟΣ ή
ΥΠΛΓΟΣ ή
ΛΓΟΣ

19
2/3 [ΤΧΗ – ΛΓΟΥ]
957€
21
ΤΧΗ
971€
23
2/3 [ΑΝΧΗ –ΤΧΗ]
1012€
ΑΝΘΛΓΟΣ ή
ΥΠΛΓΟΣ ή
ΛΓΟΣ ή
ΤΧΗΣ

25
ΑΝΧΗ
1.033€
27
2/3 [ΣΧΗ– ΑΝΧΗ]
1.108€
ΑΝΘΛΓΟΣ ή
ΥΠΛΓΟΣ
30

ΣΧΗ
1.146€
ΛΓΟΣ
29
ΤΧΗΣ
28
ΑΝΧΗΣ
27
ΥΠΛΓΟΣ
33
1/3 [ΤΑΞΧΟΥ – ΣΧΗ]
1.202€
ΛΓΟΣ
32
ΤΧΗΣ
31
ΑΝΧΗΣ
30
ΑΝΧΗΣ
32
       2/3 [ΤΑΞΧΟΥ – ΣΧΗ]
1.257€
ΤΧΗΣ
33
ΛΓΟΣ
34


ΠΙΝΑΚΑΣ 4

                  ΥΠΞΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (πλην ΕΠ.ΟΠ.)

ΣΤΗΛΗ 1η
ΣΤΗΛΗ 2η
ΣΤΗΛΗ 3η
ΣΤΗΛΗ 4η
ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΛΧΙΕΣ ή ΕΠΧΙΕΣ
(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ)
&
ΕΜΘ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
(ΔΝΕΑΣ ή ΛΧΙΑΣ ή ΕΠΧΙΑΣ ή ΑΛΧΙΑΣ ή ΑΝΘΣΤΗΣ)
&
ΑΛΧΙΕΣ ή ΑΝΘΣΤΕΣ
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
3
ΕΠΧΙΑ
770€
5
2/3 [ΑΛΧΙΑ – ΕΠΧΙΑ]
787€
8
ΑΛΧΙΑ
796€
11
2/3 [ΑΝΘΣΤΟΥ – ΑΛΧΙΑ]
814€
14
ΑΝΘΣΤΟΥ
823€
16
2/3 [ΑΝΘΛΓΟΥ–ΑΝΘΣΤΟΥ]
858€
18
ΑΝΘΛΓΟΥ
875€
20
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ – ΑΝΘΛΓΟΥ]
898€
22
ΥΠΛΓΟΥ
910€
25
ΛΓΟΥ
928€
27
ΤΧΗ
971€
29
ΑΝΧΗ
1.033€
31
½ [ΣΧΗ – ΑΝΧΗ]
1.089€
ΑΛΧΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
9
ΑΝΘΣΤΟΥ
823€
12
2/3 [ΑΝΘΛΓΟΥ – ΑΝΘΣΤΟΥ]
858€
15
ΑΝΘΛΓΟΥ
875€
17
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ – ΑΝΘΛΓΟΥ]
898€
19
ΥΠΛΓΟΥ
910€
21
2/3 [ΛΓΟΥ – ΥΠΛΓΟΥ]
922€
24
ΛΓΟΥ
928€
26
ΤΧΗ
971€
28
ΑΝΧΗ
1.033€
31
2/3 [ΣΧΗ – ΑΝΧΗ]
1.108€


ΑΝΘΣΤΕΣ
(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
&
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ)
10
2/3[ΑΝΘΛΓΟΥ– ΑΝΘΣΤΟΥ]
858€
12
ΑΝΘΛΓΟΥ
875€
14
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ – ΑΝΘΛΓΟΥ]
898€
16
ΥΠΛΓΟΥ
910€
18
2/3 [ΛΓΟΥ – ΥΠΛΓΟΥ]
922€


20
ΛΓΟΥ
928€

22
2/3 [ΤΧΗ –ΛΓΟΥ]
957€
24
ΤΧΗ
971€
27
ΑΝΧΗ
1.033€
29
½ [ΣΧΗ – ΑΝΧΗ]
1.089€
31
ΣΧΗ
1.146€


                                  

           ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ (ΕΠ.ΟΠ.)ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΣΤΗΛΗ 1η
ΣΤΗΛΗ 2η
ΣΤΗΛΗ 3η
ΣΤΗΛΗ 4η
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΕΠ.ΟΠ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΒΑΘΜΟΥ
Από ημερομηνία κατάταξης
ΛΧΙΑ
718€
3
ΕΠΧΙΑ
770€
5
2/3 [ΑΛΧΙΑ – ΕΠΧΙΑ]
787€
8
ΑΛΧΙΑ
796€
11
2/3 [ΑΝΘΣΤΟΥ – ΑΛΧΙΑ]
814€
14
ΑΝΘΣΤΟΥ
823€
16
2/3 [ΑΝΘΛΓΟΥ–ΑΝΘΣΤΟΥ]
858€
18
ΑΝΘΛΓΟΥ
875€
20
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ – ΑΝΘΛΓΟΥ]
898€
22
ΥΠΛΓΟΥ
910€
25
ΛΓΟΥ
928€
27
2/3 [ΤΧΗ-ΛΓΟΥ]
957€
29
ΤΧΗ
971€
31
2/3 ΑΝΧΗ
1.012€Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.