Tα κύρια σημεία της οικονομικής κατάστασης του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας του ΕΚΟΕΜΑ και του ΒΟΕΑ


Για την ενημέρωση των συνάδελφων μας στην Πολεμική Αεροπορία η ΕΣΠΕ Θεσσαλίας  ως Διακλαδική ένωση επισημαίνει μερικά από τα κύρια σημεία από τις επικαιροποιημένες γενικές και ειδικές πληροφορίες της οικονομικής κατάστασης του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, που αναρτήθηκαν στην επίσημη σελιδα της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε οι μέτοχοι και οι μερισματούχοι του Ταμείου να έχουν αντικειμενική ενημέρωση για την πορεία, τις προοπτικές και τα προβλήματά του.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9ΜΗΝΟΥ (ΙΑΝ-ΣΕΠ 2012).

Η συμμετοχή των κύριων πηγών εσόδων κατά το 9μηνο Ιαν-Σεπ, ποσοστιαία είναι η εξής:

- Κρατήσεις 4% δαπανών : 33,3%
- Πρόστιμα-Ποινικές Ρήτρες : 5,6%
- Εισφορές Μετοχών : 24,9%
- Λοιπές Επιβαρ. Μετοχών: 2,8% (γάμοι, μισθ. προαγ. κ.λ.π.)
- Εισφορές για ΒΟΕΑ: 19,4%
- Εκποιήσεις ακινήτων: 8,2%
- Έσοδα μισθώσεων : 1,9%
- Έσοδα Λεσχών –Κυλικείων ΠΑ: 1,6%

Η βασικότερη πηγή εσόδων εξακολουθεί να είναι η πηγή των κοινωνικών πόρων.(κρατήσεις 4% και πρόστιμα/ ποινικές ρήτρες).
Οι εισφορές των μετόχων έχουν αυξηθεί κατά 1,5% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, λόγω εφαρμογής του ν. 3943/11 (0,5 % πρώην κράτηση για ΝΙΜΤΣ) και του ν.4024/11 (1% κράτηση υπέρ ΜΤΑ αντί του ΟΑΕΔ).
Παρατηρείται μεγάλη υστέρηση εσόδων από μισθώματα λόγω των απωλειών από αμίσθωτα ακίνητα, των μειώσεων στα μισθώματα κατά 20% αλλά και του ότι το ΓΕΑ δεν έχει καταβάλει οφειλόμενα ενοίκια για τα ακίνητα της (. Σούτσου 40, ΚΕΔΑ/Ζ, ΚΕΔΑ/Σ ύψους 1,5 εκ. € περίπου.
Στις καταβολές ΒΟΕΑ (10,0 εκ. €) παρατηρείται θετικό υπόλοιπο περίπου 2 εκ. € έναντι των εισφορών (11,9 εκ. €). Το υπόλοιπο αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι πληρωμές γίνονται μετά την παρέλευση 40 ημερών από την έγκριση, στη μη ισομερή κατανομή των περιόδων καταβολής, αλλά και στη μείωση των ΒΟΕΑ κατά 16% έναντι Ιουνίου 2011. Πιθανόν για πρώτη φορά φέτος μετά από 23 χρόνια, οι εισφορές υπέρ ΒΟΕΑ να καλύψουν θετικά τις καταβολές.
Σοβαρή μείωση παρατηρείται και στα έσοδα από τόκους καταθέσεων, λόγω των απωλειών του PSI.

ΒΟΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Μέχρι το 2011 οι πληρωμές των ΒΟΕΑ διενεργούνταν από τις εισφορές των γονέων και σημαντική επιδότηση του Ταμείου από τα γενικά του έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα έτη 2002-2011 η επιδότηση αυτή ανήλθε σε 44,8 εκ.€ (Δείτε εδώ περιισότερα στοιχεία), ενώ για τα έτη 1990-2011 ανήλθε συνολικά σε 70,3 εκ.€. Τα καταβαλλόμενα δηλαδή ΒΟΕΑ σε ένα σημαντικό ποσοστό αποτελούν επιδότηση του Ταμείου και δεν αποτελούν αποκλειστικά εισφορές των γονέων.

Διαχρονικά οι αποδόσεις των ΒΟΕΑ για παιδιά που γεννήθηκαν πριν το 2005 κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, λόγω των μικρών συγκριτικά εισφορών σε σχέση με τα καταβαλλόμενα ποσά (δείτε σε πίνακα τον Δεικτη ΒΟΕΑ)

Παρά τη μείωση της τιμής μεριδίου κατά 6% από 1-7-2011 και 10% από 1-1-12, τα ΒΟΕΑ εξακολουθούν να έχουν υψηλές αποδόσεις. Με βάση πραγματικά στοιχεία πληρωμών, οι αποδόσεις κυμαίνονται από 1,22 μέχρι 1,72, ανάλογα με το βαθμό του γονέα και το χρόνο αποστρατείας του. Λόγω των μικρότερων κρατήσεων στους μερισματούχους, οι ενωρίτερα αποστρατευόμενοι ευνοούνται έναντι των παραμενόντων στην ενέργεια.

Ενδεικτικά στοιχεία με τις καταβλητέες εισφορές μαζί με την απόδοση του κεφαλαίου έναντι των πληρωτέων φαίνονται στον πίνακαΔείτε εδώ περισσότερα

Επειδή με τη νέα μείωση της τιμής μεριδίου κατά 30% (διαμόρφωση 8,60 €) υπήρχε κίνδυνος τα καταβαλλόμενα ΒΟΕΑ σε πολλούς ασφαλισμένους να είναι μικρότερα των συνολικών εισφορών, το ΔΣ/ΜΤΑ αποφάσισε
την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ, την αποδέσμευση υπολογισμού του ΒΟΕΑ από την τιμή μεριδίου του μερίσματος και το πάγωμα των ΒΟΕΑ για τα έτη 2012 και 2013 στα ισχύοντα ποσά (τιμή μεριδίου 12,29 € με υπολογισμό των κρατήσεων στο αυτό ποσό). Η ΚΥΑ έχει υπογραφεί από τον κ. ΥΦΕΘΑ και εκκρεμεί για συνυπογραφή στο Υπ. Οικονομικών. Εάν η ΚΥΑ δεν υπογραφεί, από 1-1-13 τα ΒΟΕΑ θα   μειωθούν κατά 30%.

Για τα έτη 2012, 2013, 2014 δεν αναμένονταν πρόβλημα καταβολής των ΒΟΕΑ, καθόσον για πρώτη φορά από το 1989, οι εισφορές θα υπερκάλυπταν τις πληρωμές. Οι νέες όμως μειώσεις του μισθολογίου των μετόχων, θα επιφέρουν μείωση των εισφορών κατά 10-13 % περίπου, οπότε είναι αναπόφευκτη η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων ΒΟΕΑ εντός του έτους, με ισόποση μείωση, για αναπλήρωση της απώλειας εσόδων από εισφορές.

Έχει προταθεί από το ΜΤΑ ριζική αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας του ΒΟΕΑ με αποδέσμευση από την τιμή μεριδίου και το βαθμό του γονέα, καθιέρωση 3 κλάσεων εισφορών 50€, 65€, 80€ με δυνατότητα επιλογής και εναλλαγής και πληρωμή του κεφαλαίου, των αποδόσεών του και ποσοστού 10% επιδότησης από τα γενικά έσοδα του Ταμείου. Σχέδιο ΚΥΑ έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με την υπ΄ αριθμ. 34/3-10-12 απόφαση (Σ/ΜΤΑ, η τιμή μεριδίου μερίσματος για το έτος 2013 (από 1-1-13) ορίσθηκε στα 8,60 €, μειωμένη κατά 30% έναντι της ισχύουσας τιμής (12,29€) και μειωμένη μεσοσταθμικά έναντι του Ιουνίου 2011 κατά 40,8%. (Αναμένεται έγκριση της απόφασης από τον κ. ΥΦΕΘΑ).

ΜΕΤΟΧΕΣ

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών του Ταμείου με 31-12-2011 Δείτε εδώ το Χαρτοφυλάκιο.Η ζημιά από την αγορά μετοχών, η οποία απεικονίσθηκε για πρώτη φορά στον ισολογισμό 2011, συνολικού ύψους 16,1 εκ. €, είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί τελικό έλλειμμα έτους 2011 ύψους 12,0 εκ. €.

ΜΕΤΡΗΤΑ

Το σύνολο των διαθεσίμων του Ταμείου με 10 Νοε 2012 ανέρχονταν σε 29,5 εκ. € κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδος(Κοινό Κεφάλαιο) και την Εθνική Τράπεζα (Λογαριασμός Διαχείρισης).

Οι καταθέσεις των διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος είναι υποχρεωτικές. Τα διαθέσιμα του Ταμείου, μαζί με αυτά των ΝΠΔ και Ασφαλιστικών Οργανισμών συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο και επενδύονται υποχρεωτικά σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.  Η συμμετοχή κάθε φορέα στο Κοινό Κεφάλαιο αποτιμάται σε μερίδια, με την τιμή μεριδίου να μεταβάλλεται κάθε μέρα, ανάλογα με τις τιμές των τίτλων του Δημοσίου στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η τοποθέτησή τους στο Κοινό Κεφάλαιο ενέχει τον κίνδυνο κεφαλαιουχικών ζημιών στο μέτρο που η τρέχουσα αξία των μεριδίων υπολείπεται του ποσού των κεφαλαίων που εντάχθηκαν σε αυτό. Πρακτικά δηλαδή, τα διαθέσιμα στην Τράπεζα Ελλάδος δεν αντιστοιχούν σε ίση αξία κατατεθέντων μετρητών.

Η ζημιά από το PSI ανήλθε, με στοιχεία 12-3- 2012,σε 15,1 εκ. € και θα βαρύνει το κεφάλαιο του Ταμείου, με σοβαρό αντίκτυπο στην τιμή μεριδίου μερίσματος. (Ήδη έχει αποφασισθεί μείωση 30% από 1-1-13). Σχετική αγωγή που κατατέθηκε κατά του Δημοσίου και της Τράπεζας Ελλάδος για ανάκτηση των απωλειών και αποζημίωση του ΜΤΑ και του ΕΚΟΕΜΑ, θα συζητηθεί το Μάρτιο 2015.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2012

Καλύπτονται πλήρως οι υποχρεώσεις του Ταμείου μέχρι 31-12-12, χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η οικονομική χρήση θα εμφανίσει σημαντικές ζημιές και το ύψος τους να διαμορφωθεί ανάλογα με το σύνολο των τακτικών εσόδων της 31-12-12 και την καταγραφή της ζημίας λόγω του PSI.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2013

Ήδη το ΔΣ/ΜΤΑ αποφάσισε μείωση της τιμής του μεριδίου μερίσματος κατά 30%, με  διαμόρφωσή του στα 8,60 €, έναντι 12,29 €. (αναμονή έγκρισης κ.ΥΦΕΘΑ).

Οι προοπτικές του 2013 είναι δυσοίωνες για το Ταμείο, με αναπόφευκτη περαιτέρω μείωση του μερίσματος καθόσον:

α. Αναμένεται μεγάλη πτώση των εσόδων 4% από δαπάνες-προμήθειες και ποινικές ρήτρες/τόκους διαθεσίμων, λόγω δραστικών περικοπών του λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΑ και της μη υπογραφής νέων συμβάσεων εξοπλισμών.
- Αυτή η πηγή εσόδων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το ΜΤΑ, καθόσον κατά τα τελευταία έτη απέδωσε τα εξής ποσοστά εσόδων 2008=49,3%, 2009=36,5%, 2010=47,9%, 2011=47,7%, 9μηνο Ιαν- Σεπ = 38,9%.
- Τα ποσά που εισπράχθηκαν από την ανωτέρω πηγή ανήλθαν το 2011 σε 40,2 εκ., έναντι 19,5 εκ. € πρόβλεψης για το 2013.

β. Ειδικά για τη σημασία των εσόδων από ποινικές ρήτρες και τόκους επισημαίνεται ότι τη δεκαετία 2002-2011 ανήλθαν στο ποσό των 67 εκ. € περίπου και είναι η κύρια αιτία για τα θετικά αποτελέσματα του Ταμείου στις 6 από τις 10 οικονομικές χρήσεις. Χωρίς τα έσοδα αυτά, το ΜΤΑ θα είχε συσσωρευμένο έλλειμμα 69 εκ. € περίπου, που ισοδυναμεί περίπου με το σύνολο του κεφαλαίου του. (Θα είχε δηλαδή χρεοκοπήσει). Για τα επόμενα έτη τα έσοδα αυτά αναμένονται σε πολύ μικρά συγκριτικά ποσά.

γ. Υπάρχει σοβαρή απώλεια τόκων, άνω του 1 εκ. € ετησίως, λόγω της απώλειας μετρητών από την εφαρμογή του PSI, αλλά και τη μη δυνατότητα του Ταμείου να χορηγεί δάνεια στους ασφαλισμένους του.

δ. Υφίσταται μείωση τουλάχιστον κατά 20% των εσόδων από εκμετάλλευση ακινήτων του ΜΤΑ και ενοικίαση ελεύθερων χώρων των α/δ της ΠΑ λόγω της οικονομικής κρίσης, της αδυναμίας μισθώσεων κενών ακινήτων και της μείωσης των μισθωτικών επιπέδων.

ε. Τέλος, τα σημαντικά ελλείμματα της χρήσης 2011 (12 εκ. €) και της χρήσης 2012 (ζημιά PSI 15,1 εκ. €), τα οποία θα μειώσουν το κεφάλαιο του Ταμείου συνολικά κατά ποσοστό άνω του 40%, θέτουν τη δυνατότητα διανομής μερίσματος υπό σημαντικό περιορισμό.

ΕΚΟΕΜΑ

Η περιουσία του ΕΚΟΕΜΑ αποτελείται μόνο από μετρητά, τα οποία κατατίθενται στην Τράπεζα Ελλάδος (Κοινό Κεφάλαιο) και στην Εθνική Τράπεζα (Λογαριασμός (ιαχείρισης). Το σύνολο των μετρητών του ΕΚΟΕΜΑ με 10 Νοε 2012 ανέρχονταν σε 13,0 εκ €.

Οι ζημιές του ΕΚΟΕΜΑ από το PSI ανήλθαν με 12/3/12 στα 16,0 εκ. €.

Κατά την πενταετία 2007-2011, ο ΕΚΟΕΜΑ παρουσίασε συνολικό έλλειμμα 16,7 εκ. € διανέμοντας βοηθήματα πολύ μεγαλύτερα των ετησίων εσόδων του σε βάρος του αποθεματικού. Περισσότερα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΟΕΜΑ ΠΕΡΙΟ(ΟΥ 2007-2011.

Με την απόφαση ΥΕΘΑ Φ.951.11/Α(876470/1-3-12 (ΦΕΚ ΄Β 929) ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον ΕΚΟΕΜΑ, για τον οποίο θα γίνονται κρατήσεις 4% από το μέρισμα, αυξήθηκε από 15 έτη που ίσχυε, σε τόσα όσα και ο χρόνος ασφάλισης στο ΜΤΑ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΟΕΜΑ 2013

Παρά τη δραστική μείωση της τιμής του μεριδίου κατά 35% από 1-7-12 (47,5% μεσοσταθμιστικά από τον Ιούνιο 2011), η σημερινή τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ 3,10 €, δεν είναι εξασφαλισμένη, με πιθανή περαιτέρω μείωση εντός του 2013.

Για τα έσοδα ΕΚΟΕΜΑ 2013 προβλέπονται:

α. Απώλεια τόκων καταθέσεων άνω του 1,0 εκ. €, λόγω των ζημιών του PSI.
β. Μείωση των εισφορών των μετόχων κατά 10-13%, λόγω των νέων περικοπών στο μισθολόγιο. (0,5 εκ. €).
γ. Μείωση εισφορών μερισματούχων κατά 30%, λόγω ισόποσης μείωσης μερίσματος ΜΤΑ από 1-1-13 (απώλεια 1 εκ. €)
δ. Απώλεια εσόδων άνω του 1,0 εκ. € σε περίπτωση κατάργησης ή δραστικής περικοπής των οδοιπορικών εξόδων.

Πέραν των ανωτέρω, λόγω των ζημιών του PSI και των ελλειμματικών χρήσεων 2007-2012, δεν θα υφίσταται ικανό αποθεματικό για κάλυψη των διαφορών εσόδων-εξόδων των νέων οικονομικών χρήσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τόσο το ΜΤΑ όσο και ο ΕΚΟΕΜΑ αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση εσόδων, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η διατήρηση των παροχών στα επίπεδα που θα έχουν διαμορφωθεί από 1-1-13 (μερίδιο ΜΤΑ 8,60 €, μερίδιο ΕΚΟΕΜΑ 3,10 €).

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το ΜΤΑ έχει προτείνει στην Εποπτεύουσα Αρχή νομοθετικές ρυθμίσεις για την αύξηση εσόδων και μείωση εξόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.