Ενημέρωση για δικαιούχους Στρατιωτικούς με τέκνα, για το επίδομα στήριξης τέκνων, το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ηλίας Νατσιούλας
Λοχαγός (Ο)
Πρόεδρος της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας

Πολλά μέλη μας ρωτούν, ποιοι είναι δικαιούχοι για:
 1. Το νέο επίδομα στήριξης τέκνων
 2. Το νέο ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων

και τι έγινε με:


 1. Το αφορολόγητο ποσό
 2. Τα πολυτεκνικό επίδομα
 3. Την εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ
 4. Την ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας
 5. Το επίδομα τρίτου τέκνου
Για όλα τα παραπάνω μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθειτε αναλυτικά παρακάτω με το τι ισχύει. Αφορά όλους τους έγγαμους ή αγαμους στρατιωτικούς με επιμέλεια τέκνου/ων

Ν.4110/2013 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ )
Στη σελίδα 15 (267) στο Ν.4110/2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 7 αναγράφεται:


1.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ


«Η τέταρτη περίπτωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:«Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτωμένων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.»

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (Γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Όπως είπαμε το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ. ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΚΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ.2.    ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ


«Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45 000) ευρώ.»


ΤΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 1-11-2012


 1. Η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, 
 2. Το επίδομα τρίτου τέκνου και 
 3. Η εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ για κάθε νέο τέκνο  
 4. Το δε πολυτεκνικό επίδομα αντικαθίσταται από 1/1/2013 από το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων με εισοδηματικά κριτήρια και από το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που δικαιούνται όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 €.
  "Οι παράγραφοι 1 (επίδομα τρἰτου τέκνου) και 4 (ισόβια σύνταξη) του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 και η παράγραφος 1 (επίδομα γέννησης τέκνου) του άρθρου 1 του ν. 3454/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία, καταργούνται από 1.11.2012."

Για το τελευταίο  δίμηνο του 2012 το πολυτεκνικό επίδομα καταβλήθηκε μόνο σε όσους  το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) του έτους 2011 δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ.
 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 2012
 Το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ καταργείται και στη θέση του καθιερώνεται σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ. Η  νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος καθιερώνει:

 • Συντελεστή 22% για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ.
 • 32% για τα επόμενα 17.000  ευρώ (κλιμάκιο εισοδήματος από 25.001 έως 42.000 ευρώ).
 • 42%  για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ. 
 Ολοι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα έως 21.000 ευρώ δικαιούνται σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ. Για υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος και μηδενίζεται για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ. 
Προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του ή τα τέκνα που τους βαρύνουν.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
 Με την Υπ Αρ.Πρ.: Δ27/οικ.25530/790 της 21/11/2012 Απόφαση του Υπ. Εργασίας δόθηκαν οδηγίες «περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων» (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ) 
Οπως είπα και πιο πάνω η παρ ΙΑ του Ν.4093/2012 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) αντικαταάσταθηκε μόνο ως προς το ποσό. Οταν θα δωθουν νεοτερες οδηγιες το πως θα υποβληθουν τα δικαιολογητικα και λοιπες διαδικασίες θα ενημερωθείτε.

Συνοπτικά  οι διαδικασίες που καθορίζει η απόφαση:

Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Αρμόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι οι κατά τόπους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και υπάλληλοι του Δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο.Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
2. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με το επίδομα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος

1.Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληρ

οφοριακών Συστημάτων.

2. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.2 του ν.4093/2012, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν το μηχανογραφημένο έντυπο Ε20 – Αίτηση/ Δήλωση για τη χορήγηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και το υποβάλλουν μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 


Απαιτούμενα δικαιολογητικά


1 Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και σε υπαλλήλουςτου Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά για τα οποία έχουν ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ε20:α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/των τέκνου/ων για το οποίο/α θα χορηγηθεί το επίδομα.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου για τέκνα τα οποία μετά τη  συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση..
δ) Σε περίπτωση που το/τα τέκνα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
υποβάλλεται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ….Αναστολή – επαναχορήγηση επιδόματος1. Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αναστέλλεται:

α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος........Έναρξη ισχύος  της ΑποφάσεωςΗ ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2013.
 
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ  ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ . ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΚΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ.

Σημείωση: Δειτε την γραμμή με τα τέκνα που έχετε και την στηλη (Α), (Β), ή (Γ) με το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα και μετά το συνολο των δυο επιδομάτων που δικαιούστε να λάβετε το μήνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.