Αλλαγή τραπεζικού-πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο κατατίθεται η μισθοδοσία. Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται.

        H Ενωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει κατόπιν ερωτημάτων των μελών μας ότι οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν έχουν δικαίωμα και μπορούν να αλλάξουν το λογαριασμό που κατατίθεται η μισθοδοσία τους.
 

 Η διαδικασία είναι απλή και το μόνο που απαιτείται είναι άνοιγμα λογαριασμού σε νέο τραπεζικό ίδρυμα και υποβολή στο ΚΤΣ που υπάγεται-μισθοδοτείται ο στρατιωτικός:  


  1.  Μη Υπηρεσιακής αναφοράς, στην οποία θα αιτείται την αλλαγή του λογαριασμού μισθοδοσίας.
  2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του νέου βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και πρώτος δικαιούχος θα είναι ο στρατιωτικός.
 Μόλις υλοποιηθεί η μεταβολή (συνήθως μετα απο 2 μηνες περίπου) θα σταματήσει να κατατίθεται η μισθοδοσία στην παλαιά τράπεζα και αμεσα θα κατατίθεται η μισθοδοσία στη νέα τράπεζα. Δείτε ΕΔΩ κατάλογο με τις τράπεζες που δραστηροποιούνται-αν στην Ελλάδα και αναζητήστε τα προγράμματα μισθοδοσίας που προσφέρει η κάθε τράπεζα με υψηλά επιτόκια έναντι απλών λογαριασμών καταθέσεων για μεγαλύτερη απόδοση του μισθού.
        Υπενθυμίζουμε παρακάτω στο στρατιωτικό προσωπικό τις οδηγίες του Υ.Ο στην εγκύκλιο με αρ πρωτ. 2/57873/24-8-2010/ΓΕΝ.ΓΡΑΜ ΔΗΜΟΣ.ΠΟΛ./ΓΛΚ/Υ.Ο. με θέμα" Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής" επί του άρθρου 8 Πληρωμή μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων...... Οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του προσωπικού πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 2020401/2513/0022/26-3-1997 (ΦΕΚ 241/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά....Το προσωπικό οφείλει, εάν δεν έχει ήδη, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό τρεχούμενο ή ταμιευτηρίου, στην τράπεζα που επιθυμεί, στον οποίο θα πραγματοποιείται η κατάθεση των απολαβών του, προσκομίζοντας στην αρμόδια για την εκκαθάρισή τους υπηρεσία φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου εγγράφου της τράπεζας (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού) από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο αριθμός IBAN, δεδομένου ότι καμία πληρωμή δεν θα διενεργείται με διαφορετικό τρόπο. Διευκρινίζεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στον μισθοδοτούμενο υπάλληλο, ενώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, πρώτο όνομα πρέπει να είναι εκείνο του μισθοδοτούμενου.  Επισημαίνεται ότι ο μισθοδοτούμενος για οποιοδήποτε αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια για την εκκαθάριση των απολαβών του υπηρεσία έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα με την καταβολή αυτών.