MTΣ. Η ΑΡΧΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ- ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 63.000.000,00€ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2013 "ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΕ" ΣΤΟ Α΄΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013. ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΥ ΑΠΟΜΈΝΟΥΝ ΜΟΛΙΣ 12.605.705,72€;

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Του Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα

Σε μια προηγούμενη ανάλυση μέσα από μια μελέτη που είχα κάνει για το Μέρισμα του ΜΤΣ, κατέληγα στο συμπέρασμα ότι το 2013 εάν δεν αυξηθούν άμεσα τα έσοδα του, δεν επαρκούν τα ποσά για να λάβουν οι μερισματούχοι το ίδιο μέρισμα με το 2012.

Μέχρι σήμερα δεν είναι εύκολη η πρόσβαση για ενημέρωση μας με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία και ΚΑ εσόδων και εξόδων του ΜΤΣ, ώστε να συμβάλλουμε ως Ένωση αλλά και ως μέτοχοι και μελλοντικοί μερισματούχοι του Ταμείου σε προτάσεις εξεύρεσης πόρων για την βιωσιμότητα του. 

Αυτή τη στιγμή καθώς έχω στην κατοχή μου ορισμένα χρήσιμα στοιχεία, προς ενημέρωση των μελών μας, σας γνωρίζω ότι το ποσό που πλήρωσε το ΜΤΣ για μέρισμα Α’ Εξαμήνου σε απόστρατους του Στρατού και ΕΛΑΣ ανέρχεται σε 50.394.294,28€ από το συνολικά δεσμευμένο ποσό των 63.000.000,00€ του έτους 2013.

Αναλυτικά σε πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
63.000.000,00€
ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ ΣΕ ΣΞ
11.096.795,31€
ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ ΣΕ ΕΛ.ΑΣ
13.410.902,79€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΛΗΞΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
38.492.301,90
ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ Β ΤΡΙΜ ΣΕ ΣΞ
11.582.751,72
ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ Β ΤΡΙΜ ΣΕ ΕΛ.ΑΣ
14.303.844,46
ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΛΗΞΗ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ
12.605.705,72

Διαπιστώσεις:
Ουσιαστικά δηλαδή απομένει το ποσό των 12.605.705,72€ για να πληρωθεί το μέρισμα του επομένου εξαμήνου. Ήδη για τον Ιούλιο καταβλήθηκε το μέρισμα, μηνιαία πια, για το οποίο δεν έχω ακόμη στοιχεία αλλά εκτιμάται ότι θα ανήλθε στο ποσό των 8 εκατ ευρώ περίπου. Σχεδόν δηλαδή καλύφθηκε η αρχική πίστωση για την οποία αναλήφθηκε υποχρέωση να καταβληθεί μέρισμα μέσα στο 2013.  

Η υπολειπόμενη πίστωση για να πληρωθεί μέρισμα για τους επόμενους μήνες ανέρχεται περίπου σε 4,5 εκατ ευρώ και  εκτιμώ ότι σύντομα αν δεν βρεθούν άμεσα έσοδα μια νέα απόφαση για μείωση του μερίσματος του ΜΤΣ θα ληφθεί, καθώς για να συνεχίσει να καταβληθεί το ίδιο ποσό μερίσματος και στους επόμενους 5 μήνες απαιτείται η εξεύρεση περίπου 35 εκατ ευρώ.

Εκτός αν επέλθει αναμόρφωση του Π/Υ του ΜΤΣ ή ακόμη και να πάει παρά πίσω η δημιουργία του Αποθεματικού ή αν βρεθούν άμεσα έσοδα από αύξηση των εισφορών εν ενεργειά και εν αποστρατεία στελεχών.…. Ως τότε αναμένουμε τις επίσημες αποφάσεις από το ΜΤΣ.

Ας δούμε όμως παρακάτω και σ ένα πίνακα, όπως προβλέπει το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 113/2010, για το ποιες υποχρεώσεις έχει το ΜΤΣ, πως επιμερίζονται δηλαδή στις κυριότερες κατηγορίες πληρωμών του και ότι δεν μπορούν να εξευρεθούν πόροι από μείωση λειτουργικών εξόδων του ΜΤΣ, όπως έχουμε ακούσει κατά καιρούς να ισχυρίζονται.

Συγκεκριμένα:

Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση − άρθρο 21. παρ. 1, ν. 2362/1995

Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση − άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο η πραγματοποίηση δαπανών, περιλαμβάνει απαραίτητα:
α. Τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων, με τις οποίες επιτρέπεται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης.
β. Το είδος και την αιτία της δαπάνης.
γ. Το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα, καθώς και την κατανομή αυτής κατ’ έτος σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.
δ. Το οικονομικό έτος/τα οικονομικά έτη πραγματοποίησης της δαπάνης.

Στην περίπτωση μη νόμιμης δαπάνης ή όταν το ποσοστό διάθεσης δεν επαρκεί ή δεν υπάρχει καθόλου πίστωση, η απόφαση ανάληψης επιστρέφεται στο διατάκτη, ο οποίος προβαίνει σε σχετική πράξη αντιλογισμού στα λογιστικά του βιβλία. Οι οικονομικές υπηρεσίες του οικείου φορέα παρακολουθούν συστηματικά τη διάθεση των πιστώσεων και δεν καταρτίζουν σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού διάθεσης.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-
20.000.000,00
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
0612Γ
πάνω από 2.150.000,00
για πληρωμή υποχρέωσης προς ΕΑΑΣ επιχορήγησης (προηγουμένου έτους)
0622
63.000.000,00
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2013
0632
πάνω από 20.000.000,00
ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΟΕΑ
0632 Γ
πάνω από 130.000.000,00
ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΟΕΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
 Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ Υ.Ο.
0431
35.000,00

0554
3.600,00

0633
1.100.000,00
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘ ΘΑΝ.
0712
1.000,00

0832
26.000,00

0841
15.000,00

0842
πάνω από 175.000,00

0845
πάνω από 61.000,00

0851
6.000,00

0863
120.000,00

0889
23.000,00

0891
3.500,00

0892
11.000,00

0899
50.000,00

0912
830.000,00

1259
2.300,00

1261
10.000,00

1731
5.000,00

1899
20.000,00

2639
19.000,00

3314
200.000,00

3391
8.530.000,00

3392
12.000.000,00
απόδοση στον ΕΚΟΕΜΣ των δικαιωμάτων του από κρατήσεις μερίσματος
3397
2.600.000,00

6213
10.000,00

7111
2.500,00

7112
6.000,00

7123
170.000,00


……………..
………………………….

……………..
………………………….

……………..
………………………….Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.