ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΘ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν.3865/2010


ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΤΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗ ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 3ο ΣΤΑΔΙΟ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3865/2010 ρυθμίζεται, μεταξύ των άλλων, η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας των:          

o       Ο.Π.Υ. – Ε.Π.Υ., που διανύθηκε από την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και μέχρι την ένταξή τους στο θεσμό των Ε.Μ.Θ., για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ. Στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται και ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ, των ΕΜΘ οι οποίοι κατετάγησαν μετά την 1-1-1993 (νέοι ασφαλισμένοι).

o       Ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στο Στράτευμα με βάση τις διατάξεις του Ν. 1680/1987, για το χρονικό διάστημα που ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

o       Στελεχών της πρώτης παραγράφου, οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο.

o       Η αναγνώριση του ως άνω χρόνου υπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα αποδοθούν στα αρμόδια ασφαλιστικά Ταμεία (Δημόσιο – ΜΤΣ) εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)

o       Οι ΕΜΘ και οι Ανακαταταγμένοι Έφεδροι Αξιωματικοί Μακράς Διάρκειας (οι οποίοι βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την 21 Ιουλίου 2010):

§         Ειχαν υποβάλει έως 11 Οκτωβρίου 2010, στα αρμόδια Ταμεία που τηρούν τους μισθολογικούς τους φακέλους, αίτηση αναγνώρισης. Οι ΟΠΥ ή ΕΠΥ οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο, έπρεπε να απευθυνθούν στο πλησιέστερο Ταμείο στο Φορέα ή Υπηρεσία που υπηρετούν.

§         Επισύναπταν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της καρτέλας ενσήμων ΙΚΑ  ή επικυρωμένο μηχανογραφικό δελτίο ΙΚΑ  ή και τα δύο όπου απαιτείται, καθώς και πρωτότυπο Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.

o       Τα Ταμεία,  εκδίδανε Βεβαιώσεις Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, για το χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ. Στη συνέχεια τις επισύναπταν στις αντίστοιχες αιτήσεις και τις διαβιβάζαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,  καθώς και στο ΜΤΣ.

o       Ακολούθως, με μέριμνα του ΓΛΚ, θα εκδοθεί ατομική πράξη αναγνώρισης χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, η οποία θα αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας του κάθε ενδιαφερόμενου, με κοινοποίηση στην υπηρεσία αποστολής των δικαιολογητικών. Η πράξη αυτή πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο, καθόσον αποτελεί δικαιολογητικό συνταξιοδότησης, κατά την έξοδό του από την ενεργό υπηρεσία.

o       Στις περιπτώσεις απώλειας ενσήμων, για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, σε συνεργασία με τα ΚΤΣ, ΚΤΕΘ και ΑΔΧ, να απευθυνθούν άμεσα στα κατά τόπους υποκαταστήματα των ΙΚΑ, για την παροχή οδηγιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)
            ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Στη συνέχεια  κατόπιν της  εγκύκλιου του ΙΚΑ (Υπ’Αριθ.29/2011 Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Γεν.Δνση Ασφ.Υπηρ) η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας, των ΟΠΥ, ΕΠΥ, ΕΜΘ και των Αξκων Μακράς ανακατάταξης κατά τον οποίο ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ,  ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο,  θα γίνεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη των αρμόδιων (σύμφωνα με τον τόπο διαμονής των στρατιωτικών) υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα αποδοθούν στην Υπηρεσία, εντός εξαμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης αναγνώρισης του Γενικού Λογιστηρίου, στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


o       Οι παραπάνω κατηγορίες στρατιωτικών  πρέπει να απευθυνθούν, στα κατά τόπους διαμονής (μόνιμης ή προσωρινής) υποκαταστήματα του ΙΚΑ και να υποβάλλουν :

§         Αίτηση ακύρωσης του χρόνου ασφάλισης.

§         Αναγνωριστική Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και  Πρωτότυπα Παραστατικά Ασφάλισης (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, κλπ)

§         Υπεύθυνη δήλωση  ότι για το αιτούμενο χρονικό διάστημα δεν έχει πραγματοποιηθεί επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών.

o       Σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών βιβλιαρίων εκτός των παραπάνω θα πρέπει να συνυποβάλλουν:

§         Βεβαίωση του αρμόδιου Ταμείου για τις αποδοχές που έλαβαν καθώς και τις κρατήσεις ΙΚΑ εργοδότη και εργαζομένου που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στα απωλεσθέντα ασφαλιστικά βιβλιάρια

§         Αντίγραφα των φύλλων μισθοδοσίας της εν λόγω περιόδου και Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ) την οποία θα προμηθεύονται από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

o       Ακολούθως, με μέριμνα του ΙΚΑ και εφόσον ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος των προσκομιζόμενων στοιχείων, θα εκδοθεί ατομική πράξη ακύρωσης των ημερών εργασίας Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, και μεταφοράς των αντίστοιχων εισφορών εργοδότη και εργαζομένου στο Δημόσιο και στο ΜΤΣ, η οποία θα αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας του κάθε ενδιαφερόμενου, με  κοινοποίηση  στα  αρμόδια  Ταμεία  και   στο ΓΕΣ.

  • Οι εν ενεργεία ενδιαφερόμενοι,  που θα λαμβάνουν τις ως άνω κοινοποιούμενες πράξεις του ΙΚΑ θα τις φυλάσσουν σε ειδικό φάκελο έως την ημερομηνία αποστρατείας τους οπότε και θα τις υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

  • Αντίθετα όσοι έχουν απολυθεί και επίκειται η συνταξιοδότηση τους θα τις αποστέλλουν απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)
o       Οι ενδιαφερόμενοι, αφού παραλάβουν, τις ατομικές πράξεις ακύρωσης από το ΙΚΑ, να απευθύνονται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ έκδοσης της Αποφάσεως, ώστε να αναζητούν το διπλότυπο κατάθεσης των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Συντάξεως ΕΤΕΑΜ και να το αποστέλλουν στο ΜΤΣ με ατομική τους αναφορά, μέσω της Μονάδας όπου υπηρετούν, επισυνάπτοντας συνημμένα την Απόφαση Ακυρώσεως του ΙΚΑ και ένα Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου τους.

o       Το ΜΤΣ, αφού παραλαμβάνει τις Ατομικές πράξεις Ακυρώσεως του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, καθώς και το διπλότυπο απόδοσης των εισφορών, τα καταχωρεί στο Ατομικό Φάκελου του Μετόχου και προβαίνει στην αναγνώριση του υπόψη χρόνου, ως χρόνου μετοχικής σχέσης με το Ταμείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κ.Λ.Π.) ΟΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.