Ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό ένστολου προσωπικού των Ε.Δ.


Αναδημοσιεύουμε  μέρος από τις Προτάσεις – σκέψεις – απόψεις 
του Συνδέσμου Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων 
κατά τη συνάντηση του με κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου το προηγούμενο διάστημα με θέμα το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό ένστολου προσωπικού των Ε.Δ., (επέκταση έως το 2017 των 24 1/2 ετων πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας)


Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργήθηκαν αδικίες σε βάρος του ένστολου προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Η Πολιτεία προκειμένου να εξασφαλίζει το προσωπικό που θα στελεχώνει τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάποιος υπηρετώντας σε αυτές, έχει προβλέψει ρυθμίσεις που να αποτρέπουν ή και να απαγορεύουν την έξοδο από αυτές. Έτσι απαιτείται η καταβολή χρημάτων από τους μαθητές των παραγωγικών σχολών, σε περίπτωση που θέλουν να αποχωρήσουν ενώ φοιτούν σε αυτές, η καταβολή μεγάλου χρηματικού ποσού αν κάποιος Αξιωματικός θελήσει να αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία, πριν περάσουν 8 έτη από την αποφοίτησή του από τις σχολές και η υποχρεωτική παραμονή για τους Υπαξιωματικούς για 7 έτη στην ενεργό υπηρεσία. Οι ρυθμίσεις και οι δεσμεύσεις αυτές είναι μοναδικές για όλο το ευρύτερο δημόσιο τομέα και γίνονταν αποδεκτές από τα στελέχη, λόγω της πρόβλεψης από την Πολιτεία για την οικονομική τους αποκατάσταση που υλοποιείτο με το προηγούμενο ασφαλιστικό. 

Με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό με τις οποίες επιμηκύνθηκε βίαια ο εργασιακός βίος των στελεχών κατά 15 έτη που προσελήφθησαν από 1-7-1990 και μετά, δεν λήφθηκε υπόψη καμία ιδιαιτερότητα, ούτε καν ο μεγάλος αριθμός μεταθέσεων που υφίστανται τα στελέχη κλπ. 

Κατόπιν των παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Πολιτεία, ενώ από τη μία πλευρά εξασφαλίζει τα συμφέροντα της με τις όποιες δεσμεύσεις και αποτρεπτικές ρυθμίσεις έχει νομοθετήσει για τα στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων, από την άλλη πλευρά με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, η ίδια ουσιαστικά εξαπατά όσους Έλληνες πολίτες αποφάσισαν να ακολουθήσουν επαγγελματικά αυτό τον τομέα από την ηλικία των 18 ετών, αφού δεν τηρεί καμία συνέχεια μεταξύ των νομοθετημάτων της.

Προς άρση των όποιων αδικιών προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις: 

Στο Ν.3865/2010: 

• «Στο τέλος της παραγράφου 1 α του άρθρου 2 προστίθεται η φράση: «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού Σώματος και στους στρατεύσιμους παθόντες οπλίτες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης»». 

• «Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 απαλείφεται και οι υπάρχουσες κάτω από αυτή παράγραφοι 2, 3 και 4 αναριθμούνται σε 3 και 4. 

• «Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 προστίθεται η φράση:«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά, για τα οποία ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε το στέλεχος κατά την τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές»».
• «Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 απαλείφεται από το τέλος η φράση: «ή αυτοαπασχολούνται»».

• «Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 απαλείφεται η φράση: «ή αυτοαπασχοληθούν»».

• «Στο άρθρο 18 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου ισχύουν αναλογικά και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την προϋπόθεση ότι με την προσμέτρηση του χρόνου σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται από την ……προαναφερόμενη παράγραφο (Ασφαλιστικό Ενόπλων Δυνάμεων), θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 έως 31-12-2014 με την προσαύξηση των ετών που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 και 3 του άρθρου ….. (Ασφαλιστικό Ενόπλων Δυνάμεων)»».

• «Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 καταργείται». 

• «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 επαναδιατυπώνεται, ως εξής: «αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.-το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. - το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη. - το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη. - το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη. - το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη. - το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη. - το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη. Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2018 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01/01/1993 μέχρι 31/12/1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας»», ως συνημμένο .... 

•Στο ΠΔ 169/2007:

«Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: «Η αναγνώριση των παραπάνω υπηρεσιών ως συντάξιμων καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας….., γίνεται έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετά τη συμπλήρωση πλήρους πενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας…. Η κράτηση ενεργείται επί του επιδόματος (επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ή ειδικών συνθηκών - κατά την κρίση σας) πουκαταβάλλεται το χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. Η αναγνώριση πάντως μπορεί να γίνει και κατά τον κανονισμό της σύνταξης ύστερα πάντοτε από αίτηση του υπαλλήλου», ως συνημμένο.... 

Να προστεθεί στο τέλος του άρθρου 36 του π.δ. 169/2007 και μετά την 9 η παράγραφο, η παράγραφος 10 ως εξής: «Η διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 11 έχει εφαρμογή και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος»....ως συνημμένο ...

Στο Ν.4024/2011:

«Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής «…Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α', εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010»,
άλλως και εντελώς επικουρικά: «Μετά το εδάφιο β της περίπτωσης γ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όσοι αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και δεν έχουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν, με αίτησή τους, να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία προκειμένου να συμπληρώσουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία», ως συνημμένο ... 

Στο Ν.3847/2010:

«Το πρώτο εδάφιο της δεύτερης περίπτωσης του μόνου άρθρου τροποποιείται ως εξής: «2. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώματος δικαιούχοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010….», άλλως και εντελώς επικουρικά: Το πρώτο εδάφιο της δεύτερης περίπτωσης του μόνου άρθρου του Ν. 3847/2010 τροποποιείται ως εξής: «2. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώματος δικαιούχοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας…», ως συνημμένο ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.