Η απόφαση του κ. Υπουργου Εθνικής Αμυνας για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλήρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας

''ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία''
 
Με την Φ. 842.10/ 1 /145/Σ. 99578/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Ε ΚΛ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΜΕ ΑΔΑ: ΒΕΥΙ6-ΖΓΓ) δημοσιέυθηκε η απόφαση για Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙ ) υπηρεσιών Π.Ν., Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά το έτος 2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 και 20 του Ν. 4024/2011 (ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ).................Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυτικού (ΜΠΥ-ΣΕΙ ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών. Δ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται για την υπερωριακή απασχόληση των Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΠΥ-ΣΕΙ ) του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εγγραφεί στον Π/Υ ΓΕΝ έτους 2013 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0511 (Αποζημίωσηγια υπερωριακή εργασία) ύψους 300.000,00 € και τον ΚΑΕ 0512 (Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) ύψους 350.000,00 €................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλήρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, του Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ-ΣΕΙ ) των Υπηρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού, του ΠΒΚ και του ΜΤΝ, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 2013 για τους παρακάτω λόγους :
α. Την ύπαρξη υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν σε 8ωρη, 12ωρη και 24ωρη βάση.
β. Την επιχειρησιακή απασχόληση των Μονάδων του ΠΝ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επιθεώρηση μηχανημάτων - συσκευών και αποκατάσταση βλαβών.
γ. Την μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεώς του.
δ. Το γεγονός, ότι οι ανάγκες τόσο στα συνεργεία, όσο και στις λοιπές υπηρεσίες του ΠΝ, δεν είναι προκαθορισμένες, ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες, αλλά είναι κυρίως έκτακτες και ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις επισκευής σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πολεμικών πλοίων.
2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί ως ακολούθως :
α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
(1) Από 150 Μονίμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι 12.935 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 33 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 7920 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(3) Από 83 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ ΝΟ και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ Κ-Κ14 και μέχρι 19.920 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).
(4) Από 2 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ ΝΟ- Κ και μέχρι 480 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).
(5) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/FORACS και μέχρι 4.560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712) .
(6) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/FORACS και μέχρι 240 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(7) Από 8 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής Κρήτης και μέχρι 1.200 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ ΠΒΚ.)
 (8) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου του Πεδίου Βολής Κρήτης και μέχρι 200 ώρες εργασίας ( ΚΑΕ 1308 Π/ΥΠ.Β.Κ.)
(9) Από 11 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι 2.640 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0261, Π/Υ ΜΤΝ ).
β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
(1) Από 50 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 5.880 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 83 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ ΝΟ και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ Κ-K14 και μέχρι 31.872 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).
(3) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/FORACS και μέχρι 3.648 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712)
(4) Από 8 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι 560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).
(5) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου
Χρόνου του Π.Β.Κ. και μέχρι 175 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1413 Π/Υ Π.Β.Κ).
γ. Προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας (Βάρδιες).
(1) Από 140 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 51.147 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 83 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ ΝΟ και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ Κ-K14 και μέχρι 47.808 ώρες εργασίας ( ΚΑΕ 4711).
(3) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/FORACS και μέχρι 5.472 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(4) Από 33 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 30.000 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(5) Από 2 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ ΝΟ- Κ και μέχρι 1920 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).
(6) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/FORACS και μέχρι 288 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(7) Από 2 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι 500 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).
3. Τα όρια υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες απογευματινής, τις 16 ώρες νυχτερινής και 16 ώρες Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, ανά υπάλληλο μηνιαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/11.
Δείτε  ΕΔΩ απο σελιδα 13 και κατω αρθρο 20 ποσο αμοιβεται η ωρα για καθε υπερωριακη εργασία και EΔΩ στο Διαυγεια ολόκληρη την απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.