Δείτε πιθανές επιπτώσεις στα έσοδα των Ειδικών Ταμείων ( ΕΚΟΕΜ...) και στο ΕΦΑΠΑΞ από τη μη καταβολή της αποζημίωσης υπηρεσίων και υπερωριών που δίνονταν με μορφή παγίων ΗΕΕ.Γιατί διατηρήθηκε αυτή η μορφή αποζημίωσης και δεν έγιναν ενέργειες τα προηγούμενα χρόνια να δίνεται όπως στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας;

    Τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα σε συνέχεια προηγούμενου αρθρου (πατήστε ΕΔΩ για να το δείτε):
  1. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια αποζημιώνονταν  με μορφή Ημερών Εκτός έδρας οι βραδινές εκπαιδεύσεις, η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών και η υπερωριακή απασχόληση στο προσωπικό των Ε.Δ, ενώ αντίθετα για το προσωπικό στα Σώματα Ασφαλείας έχει θεσμοθετηθεί αμοιβή τόσο για νυχτερινή όσο και για πέραν του πενθήμερου απασχόληση, η οποία καθορίζεται για κάθε ώρα νυκτερινής απασχόλησης 2,6 € από ώρα 22:00 της προηγούμενης μέχρι 06:00 ώρα της επομένης και ποσού 46 ευρώ για εργασία σε ημέρα πέραν του πενθημέρου;
  2. Υπάρχει απώλεια στα έσοδα των Ταμείων (ΕΚΟΕΜ...-ΕΛΟΑ.../ΕΦΑΠΑΞ) από τη μη χορήγηση των παραπάνω αποζημιώσεων με μορφή Εκτός Έδρας το 2013;
  3. Ηταν ενα αξιόλογο ποσό για την καταβολή μερισμάτων στους συνταξιούχους συναδέλφους;
  4. Δικαιουχοι μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ 35 ετών κατέβαλλαν εισφορές και για τα 35 έτη;
  5. Ποιες οι επιπτώσεις σε μερίσματα και ΕΦΑΠΑΞ;
Παρακάτω θα δείτε το Α΄ μέρος μιας μελέτης για την ενημέρωση των μελών μας.

Πηγές άντλησης πληροφοριών:

ΠΔ 200/1993
Ν.2685/1999
Ν.2448/1996
Ν.3205/2003
Υπουργείο Οικονομικών (Π/Υ 2012-2013)
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (http://www.mts-mod.gr)
Κοινοβουλευτική απάντηση Υπ αριθμ


ΑΠΩΛΕΙΕΣ 15 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσό 155 Εκατ ευρώ περίπου δεν εγγράφηκε στον Π/Υ του 2013 στο ΥΠΕΘΑ στην ομάδα 0700. Αυτόματα με την μη εγγραφή αυτού του ποσού στον Π/Υ τα Ταμεία

-          Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ..)

-          Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας (ΕΦΑΠΑΞ)

υπέστησαν απώλεια εσόδων περίπου 7,52 εκατ ευρώ το καθένα καθώς επιβάλλονται σύμφωνα με τους ιδρυτικούς Νόμους κρατήσεις ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) στο καθένα. Ενδεικτικά για το ΕΚΟΕΜΣ ως κατωτέρω, (όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.2448/1996) 5%:
(1)  Επι την ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των οπωσδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό μετακινούμενων στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς.
(2)  Επί των οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως των ανωτέρω στρατιωτικών βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
(3)  Επί των καταβαλλομένων αποζημιώσεων εξωτερικού εις άπαντες του υπηρετούντος στο εξωτερικό στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς, τα οποία με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2913/01, ΦΕΚ-102 Α' ορίζεται ότι : "Οι κρατήσεις εκ των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων εξωτερικού, που αποτελούν πόρους του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 γ΄ στ. 3 του ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄), ορίζονται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)").
  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πατήστε ΕΔΩ για να τη δείτε

Προς Υπενθύμιση στη Βουλή δόθηκε απάντηση από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμυνας, ότι η χορήγηση των μηνιαίων Ημερών Εκτός Έδρας στο Στρατιωτικό Προσωπικό, δίνονταν τα προηγούμενη έτη για αποζημίωση των πραγματοποιθείσων υπηρεσιακών μετακινήσεων που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες-υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους (βραδινές εκπαιδεύσεις, εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα, υπερωριακή απασχόληση κλπ) και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν με την αντίστοιχη αμοιβή για νυχτερινή και πέραν του πενθήμερου απασχόληση που δίνεται στο προσωπικό των ΣΑ.

Επιπλέον στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ για το 2013, δεν εγγράφηκαν από του Φορείς αυτού οι αναλογούσες πιστώσεις που θα καθιστούσαν εφικτή τη χορήγηση των μηνιαίως χορηγούμενων ΗΕΕ, προκειμένου να καλυφθούν τα στελέχη των ΕΔ για τις ως άνω περιγραφόμενες μετακινήσεις –υποχρεώσεις. 

Σε ότι αφορά στην προσπάθεια καθιέρωσης αποζημίωσης για τη νυχτερινή και πέραν του πενθημέρου απασχόληση για τα στελέχη των ΕΔ κατ αναλογία με τα ισχύοντα για τα στελέχη των Σωμάτων ασφαλείας, αυτή προϋποθέτει αφενός ανάλογη νομοθετική ρύθμιση θέσπισης της υπόψη αποζημίωσης, αφετέρου την εύρεση σχετικών κονδυλίων προς κάλυψη αυτής»

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ....
  
1.  Οι βραδινές εκπαιδεύσεις, η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, η υπερωριακή απασχόληση κλπ δεν υφίστανται το 2013, ώστε να μην χρειάζεται να αποζημιωθούν; Διακόπηκαν; 

2.    Με ποια κονδύλια ή και με ποια μορφή αποζημίωσης θα καταβληθούν το 2013 οι 24ωρες υπηρεσίες και η υπερωριακή εργασία για το προσωπικό των ΕΔ;

3.   Θα μας δοθούν αυτά τα  που μας οφείλονται είτε με μορφή παγίων οδοιπορικών εξόδων είτε με οποιοδήποτε είδος αποζημίωσης νομοθετηθεί;
4.  Ο τρόπος καθιέρωσης αυτής της εργασίας με οδοιπορικά δεν ήταν απόφαση πολιτικής ηγεσίας των προηγούμενων ετών; 
5.  Η μη χορήγηση τους έως σήμερα πέραν από το μεσοσταθμικό 7% που έχουμε υποστεί από τον Αυγ 2012,  δεν επέφερε  και επιπλέον  10 με 12%;

Έπεται συνέχεια με το Β μέρος της Μελέτης όπου θα δείτε:

 Τι έγινε στο ΕΚΟΕΜΣ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ),  

Πως το ποσό που παρακρατείτε, κάθε μήνα, από την μισθοδοσία 2 Λοχαγών το 2013 αντιστοιχεί στο ποσό - μέρισμα που λαμβάνει σήμερα, κάθε μήνα, συνάδελφος ε.α. συνταξιούχος με 35 έτη και με μερίδιο βαθμού Αντιστράτηγου.

Τι θα γίνει στο μέλλον με τη σχέση μετόχων μερισματούχων


Εάν καταβλήθηκαν από τους μερισματούχους εισφορές στο ΕΚΟΕΜΣ από την ημερομηνία που θεμελιώνεται αντίστοιχο δικαίωμα λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ

Του Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα
Προεδρος της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.