ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΒΟΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α.  ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ (ΒΟΕΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ


Το βοήθημα αυτό δικαιούνται τα τέκνα (αγόρια – κορίτσια) των ενεργών μετόχων και μερισματούχων:

1. Mε τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας και μέχρι συμπληρώσεως το 30 έτος της ηλικίας του.
2. Λόγω τέλεσης γάμου
3. Για σοβαρούς, αποδεδειγμένους λόγους υγείας:

Το ύψος του ΒΟΕΑ είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του ταμείου δικαιουται μέρισμα ο μέτοχος επί τοσα 25/25 οσα τα χρόνια ασφαλισης του παιδιού κατα το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μερισμα εν προκειμένω θεωρείται το προβλεπόμενο απο τις διατάξεις του αρθρου 1 του Ν.1106/1980.

πατήστε εδώ για να δείτε το δικαιούμενο μέρισμα που χορηγεί το ΜΤΣ και από το έτος 2011 έχει μειωθεί η τιμή μεριδίου κατά 25% σε σχέση με αυτή που ίσχυε το 2010 (από 10,16 έπεσε στο 7,6190)
πηγή: www.mts-mod.gr

Β.  ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ (ΒΟΕΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Υπολογισμός Βοηθήματος

Το ποσό του βοηθήματος διακρίνεται σε:
  • Πλήρες, που χορηγείται μετά την συμπλήρωση καταβολής εισφορών 25 ετών στο Ταμείο.
  • Ελαττωμένο, ανάλογα με τα χρόνια καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο.
Διευκρινίζουμε ότι στα κορίτσια που έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα του ΜΤΑ και έχουν καταβάλει εισφορές πριν από την ισχύ της Απόφασης και που θα τελέσουν γάμο πριν από την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των, θα καταβληθεί πλήρες βοήθημα, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, που διατηρούνται σε ισχύ σαν ευνοϊκότερες.

Το ποσό του πλήρους βοηθήματος είναι ίσο με εξήντα (60) μηνιαία μερίσματα που λαμβάνει ο μερισματούχος ή που θα ελάμβανε ο μέτοχος, βάσει του βαθμού του και των ετών υπηρεσίας του, κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος.

Προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος - Δικαιολογητικά Καταβολής

Το βοήθημα καταβάλλεται στα ασφαλισμένα παιδιά μετά από αίτηση τους και απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Α, με την συμπλήρωση μιας από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
  • Με την τέλεση γάμου, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
  • Με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του παιδιού υποχρεωτικά, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.


Γ.  ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ (ΒΟΕΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤOY ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

1. Το βοήθημα αυτό δικαιούνται τα τέκνα (αγόρια – κορίτσια) των ενεργών μετόχων και μερισματούχων που γεννήθηκαν μετά την 18-2-83 όταν έρθουν σε πρώτο γάμο ή ανεξαρτητοποιηθούν επαγγελματικά.

2.   Το πλήρες Β.Ο.Ε.Α. (60 μερίσματα) καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας. Δύναται όμως να ληφθεί μειωμένο Β.Ο.Ε.Α. ως ακολούθως:

α.         Για εισφορές 18-20 ετών: ποσό 20 μηνιαίων μερισμάτων
β.         Για εισφορές 21-22 ετών: ποσό 30 μηνιαίων μερισμάτων
γ.         Για εισφορές 23-25 ετών: ποσό 40 μηνιαίων μερισμάτων
δ.         Για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων: ποσό 60 μηνιαίων μερισμάτων.

   3. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου τέκνου ή λήξη της μετοχικής σχέσης του γονέως από οποιαδήποτε αιτία, οι μέχρι τη στιγμή εκείνη κρατήσεις επιστρέφονται έντοκα στους γονείς.

  4.   Η είσπραξη του βοηθήματος ενεργείται μόνο από το δικαιούχο τέκνο.