Εκπαιδευτικό επίδομα υπολογιζόμενο με Βασικούς Μισθούς του 1986 + την Α.Τ.Α. ή Bασικούς Mισθούς έτους 2014; Συγκριτικοί πίνακες με διαφορές.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης (EΔΩ) για τον τρόπο υπολογισμού του Εκπαιδευτικού Επιδόματος με Βασικούς μισθούς του 1986 + την ΑΤΑ και των ερωτημάτων που ετέθησαν, σας ενημερώνουμε ότι διαβιβάστηκαν αυτά τα ερωτήματα στους Νομικούς Σύμβουλους της Ενώσεως μας και θα σας γνωστοποιηθούν οι απαντήσεις  στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΕΘ την 8 Μαρ 2014.

Συγκεκριμένα τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν είναι τα εξής:
1ον Ισχύει σήμερα η Α.Τ.Α. που υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδομα;
2ον  Τα ποσά των Βασικών Μισθών που υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδομα (άρθρο 1 του Ν.1643 ) του έτους 1986 ισχύουν σήμερα;
3ον Σύμφωνα με την ερμηνεία της ΚΥΑ, καθώς και των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων αναγράφεται ότι το εκπαιδευτικό επίδομα υπολογίζεται  σε ποσοστό στο ΒΜ κάθε ενός και  στην αναλογούσα στο ΒΜ ΑΤΑ από 1-5-1984 συν την εκάστοτε χορηγούμενη α.  50%, οι έγγαμοι με ένα τουλάχιστον τέκνο…κ.λ.π. Ποιοι βασικοί μισθοί νοούνται για τον υπολογισμό του Εκπαιδευτικού Επιδόματος; Οι βασικοί μισθοί του έτους 1986 + την ΑΤΑ ή  οι βασικοί μισθοί που ισχύει σήμερα χωρίς την ΑΤΑ; Δηλαδή για τον Ανθλγο ποσό 416€ (ΒΜ +ΑΤΑ),  ή ποσό 875€ (ΒΜ σήμερα);
4ον  Εάν προβλέπεται με την ΚΥΑ να γίνεται ο υπολογισμός του εκπαιδευτικού επιδόματος με ΒΜ έτους 1986 και ΑΤΑ, τα χρήματα καλύπτουν τα έξοδα που προκαλούνται από την μετακίνηση σήμερα; Είναι, στη σημερινή εποχή, ίδια η αξία του χρήματος και το κόστος σε σχέση με 30 χρόνια πριν;

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΘ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Του Ηλία Νατσιούλα προέδρου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατόπιν ενημερώσεως από μέλη μας για το καταβαλλόμενο χαμηλό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο δεν καλύπτει τα πρόσθετα έξοδα που προκαλούνται από την μετακίνηση, σας θέτω προς διαβούλευση και σχολιασμό, έως 7 Μαρ 2014, το πλαίσιο που ισχύει για το χορηγούμενο εκπαιδευτικό επίδομα. Εν συνέχεια στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 8 Μαρ 2014 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) θα αναμένουμε τις απόψεις σας και την υποβολή εισηγήσεων - προτάσεων  σας για τον τρόπο που επιθυμείτε να αποζημιώνεται η εκπαίδευση σας όταν πραγματοποιείται εκτός φρουράς που υπηρετείτε.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΑ ΤΟΥ 1984.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 200/1993 οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας δικαιολογούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Για εκτέλεση οποιοισδήποτε υπηρεσίας….γ. Για εκπαίδευση, μόνο για τις ημέρες ταξιδίου.

Απόφαση έγκρισης αμοιβής για υπερωριακή εργασία εργαζομένων σε Μονάδες και Υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού

1. Με έγγραφο η ΕΣΠΕΗΠ και η ΕΣΠΕΣΕ προτείνουν να καταβληθεί αμοιβή για την υπερωριακή εργασία στα στελέχη των ΕΔ. (Δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ τα έγγραφα).

2. Με την Φ.847.1/ 2 / 922181/Σ. 495/27 Ιαν 2014 που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ εγκρίθηκε αμοιβή για υπερωριακή απογευµατινή εργασία µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ώρες και για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών µέχρι εβδοµήντα χιλιάδες πεντακόσιες (70.500) ώρες. 

3. Υπεύθυνοι για την διαπίστωση των πραγµατικών αναγκών και τον έλεγχο πραγµατικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι οι ∆ντες – ∆κτες των ∆νσεων –Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ, που εδρεύουν σε όλη την Επικράτεια………. 

4. Με τις παραπάνω ώρες θα καλυφθούν αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες: 

α. Στρατιωτικών Νοσοκοµείων, Τάγµατος Επικοινωνιών - Πληροφορικής ΓΕΕΘΑ, Εργοστασίου Παραγωγής Οξυγόνου του 691 ΒΕΒ, Τ/ΓΕΕΘΑ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση. 

β. Στρατιωτικών Εργοστασίων στελεχωµένων µε µειωµένο τεχνικό προσωπικό, εξαιτίας των συνεχών αποχωρήσεων, λόγω συνταξιοδότησης, και µη αναπλήρωσής του. 

γ. Μειζόνων Σχηµατισµών και Επιτελικών Γραφείων, των οποίων το πολιτικό προσωπικό, καλύπτει αυξηµένες, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

δ. Τ/ΓΕΕΘΑ, Τ/ΓΕΣ, Μεταφορικών Μονάδων, Αποθηκών Βάσεως Υλικού Πολέµου και Εφοδιασµού Τροφίµων - Καυσίµων των οποίων οι υπάλληλοι οδηγοί κινούνται σε όλη την επικράτεια για τη µεταφορά προσωπικού, τροφίµων, υλικών, καυσίµων, πυροµαχικών κ.λ.π. 

ε. Στρατιωτικών Σχολών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες, ανάλογα µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης. 

στ. Στρατιωτικών Λεσχών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες. 

ζ. Υπηρεσιών – Μονάδων του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, των οποίων το προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτει έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός του κανονικού ωραρίου. 

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση με την έγκριση αμοιβής για την υπερωριακή απογευµατινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία, πέρα από το κανονικό ωράριο καθώς και προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, τριών χιλιάδων (3.000) Μονίµων και µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού, έναντι τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) υπηρετούντων, που κρίνεται απαραίτητη για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2014. Καταβολή οδοιπορικών Εξόδων με προσκόμιση αποδεικτικού δικαιολογητικού από εφαρμογή του TAXIS-NET

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

1.         Κατόπιν ενημέρωσης μελών μας, που δεν τους καταβλήθηκαν τα οδοιπορικά έξοδα αποστρατείας ή τα έξοδα μετάθεσης λόγω άδειας κυήσεως τοκετού όταν υπέβαλλαν Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με αιτιολογία «δωρεάν παραχώρηση οικίας», αντί επικυρωμένου από την εφορία φ/α συμβολαίου ενοικίασης οικίας με αναγραφή «δωρεάν παραχώρηση» από συγγενείς πρώτου βαθμού, σας γνωρίζουμε  τα εξής:

Α.       Από τον Μάρτιο του 2013 με τη Φ.845/5/127404/Σ.295/15 Φεβ 2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και τη Φ.845/16/685969/Σ.2360/22 Μαρ 2013/ΓΕΣ/ΔΟΙ καθορίστηκε η δικαιολόγηση των άνω οδοιπορικών εξόδων με  την προσκόμιση επικυρωμένου από την εφορία φ/α συμβολαίου ενοικίασης οικίας με αναγραφή «δωρεάν παραχώρηση». Έως τότε καταβάλλονταν τα έξοδα εάν προσκομίζονταν ενοικιαστήριο συμβόλαιο με μίσθωμα η αποδεικνύονταν η ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας (Ε9 κ.λ.π.). Η ΕΣΠΕΘ αλλά και μέλη μας για να τους καταβληθούν τα οδοιπορικά έξοδα, όταν προσκομίζεται δικαιολογητικό δωρεάν παραχώρησης, προέβησαν σε μια σειρά ενεργειών που είχε ως αποτέλεσμα από τον Μάρτιο 2013 να εφαρμοστεί το ανωτέρω.
   
Β.        Στους επόμενους μήνες μέλη μας απευθύνθηκαν στις αρμόδιες εφορίες για να αντικαταστήσουν την παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με το μισθωτήριο συμβόλαιο δωρεάν παραχώρησης που καθορίστηκε. Η εφορία δεν θεωρούσε το μισθωτήριο συμβόλαιο καθώς δεν απαιτείτο και επιπλέον τους γνώρισε ότι η δωρεάν παραχώρησης οικίας γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 χωρίς θεώρηση. Θεώρηση από την εφορία απαιτείτο στην περίπτωση που μια επιχείρηση η ένα Νομικό πρόσωπο υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση άρθρου 9 Ν.1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής).

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

2.         Για να "παρακάμψετε" το παραπάνω που προέκυψε αναφορικά με την  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 και το μισθωτήριο συμβόλαιο σας γνωρίζουμε ότι από 1-1-2014 η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ανέπτυξε νέα υπηρεσία για την Ηλεκτρονική υποβολή του Μισθωτηρίου συμβολαίου ώστε οι πολίτες να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους μέσα από τον υπολογιστή τους.  https://www1.gsis.gr/sgsisapps/plcs/protected/displayConsole.htm

3.         Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία δύναται να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. (ΑΡΘΡΟ 3 της ΠΟΛ 1013/2014 ).

            4.         Η ΕΣΠΕΘ σκοπό έχει την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας και την προώθηση αυτών των προβλημάτων, μέσω εισηγήσεων, στους αρμόδιους. Η επίλυση των προβλημάτων δεν εξαρτάται από εμάς.

5.         Τίποτα πια δεν είναι το ίδιο με χθες. Τίποτα και για κανέναν δεν πρέπει να προεξοφλείτε πια. Και κανείς δεν μπορεί να εθελοτυφλεί. Η διαρροή του περιεχομένου της απόφασης του ΣτΕ για τις άδικες μειώσεις αποτελεί αναγνώριση του αγώνα που καταβάλλουμε όλοι μας. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι 23 Φεβ 2014 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στης ενώσεως μας για το συνέδριο της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  http://espeth.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html

6.         Ο ΣΥΣΜΕΔ και οι περιφερειακές Ενώσεις στο οποίο αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για την κατά την κρίση ενημέρωση των μελών του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: espeth.blogspot.gr
Email:espeth2012@gmail.com
Δνση: Ανδρέα Παπανδρέου 30, ΤΚ 41500 (Υπόψη Ηλία Νατσιούλα)
                 


  
Ανακοινώνεται ότι την 8 Μαρτίου 2014 ημέρα Σάββατο θα λάβει χώρα η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης στην Λάρισα και συγκεκριμένα στην αίθουσα Μπόουλινκ (οδός Βόλου) και ώρα 11:00π.μ με θέματα:
              α. Την απόφαση του ΣτΕ για την αναδρομικές περικοπές.
              β. Διοικητικός Απολογισμός της Ένωσης.
              γ. Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο αντιπροσώπων της Π.Ο.Ε.Σ.
              δ. Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στης ενώσεως μας για το συνέδριο της Π.Ο.Ε.Σ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους, ως αντιπροσώπων στο Πανελλήνιο Συνέδριο αντιπροσώπων της ΠΟΕΣ, να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), γραπτή δήλωση προς το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας μέχρι την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014.
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα ημέρα Σάββατο 15 Μαρ 2014 και ώρα 11:00π.μ. στον ίδιο πάλι χώρο, με την ίδια θεματολογία.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για την νομιμοποίηση συμμετοχής των μελών μας, καθώς και των αντιπροσώπων στο Συνέδριο,
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
              1. Η ταμειακή τακτοποίησή σας.
              2. Η έγκαιρη αποστολή στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας των δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Τίποτα πια δεν είναι το ίδιο με χθες.
Τίποτα και για κανέναν δεν πρέπει να προεξοφλείτε πια.
Και κανείς δεν μπορεί να εθελοτυφλεί.

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να παρευρεθείτε στις εργασίες της Γενικής συνέλευσης.

Με τιμή o Πρόεδρος και το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας.

Κοινό Δελτίο Τύπου από τη συνάντηση αντιπροσώπων ΔΣ των Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών την 26 Ιαν 2013 στη ΛάρισαΑθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, πενήντα (50) αντιπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών συναντήθηκαν στη Λάρισα, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων των ΔΣ, για ανταλλαγή εμπειρίας, χάραξη στρατηγικής για τα επόμενα βήματα των Ενώσεων, οριοθέτηση πλαισίου κοινών διεκδικήσεων και εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη δράση των Ενώσεων το χρόνο από της ιδρύσεώς τους μέχρι και σήμερα.

Μεταφέρθηκε η έμπρακτη αναγνώριση των Ενώσεων από τους εκατοντάδες συναδέλφους που προσέτρεξαν το τελευταίο διάστημα να τις αγκαλιάσουν, με την εγγραφή τους, και αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας τους, ειδικά τα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής που εξαθλίωσαν και φτωχοποίησαν τον Ελληνικό λαό, τις οποίες (Ενώσεις) βρήκαν ως το μοναδικό στήριγμα οι Έλληνες στρατιωτικοί προς ανάκτηση της χαμένης ελπίδας τους.

Κατά τη συνάντηση έγινε εκτενής αναφορά και ανάλυση στη διαρρέουσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και τονίσθηκε η έντονη ικανοποίηση των στελεχών από την πρωτοβουλία των Περιφερειακών Ενώσεων να προσφύγουν ενώπιον του ΣτΕ και να ζητήσουν την ακύρωση του μνημονιακού νόμου 4093/2012 που επέφερε άδικη και άνιση περικοπή στις αποδοχές των Ελλήνων στρατιωτικών μεσοσταθμικά της τάξεως του 20%, πέραν των λοιπών.

Αποφασίστηκε να γίνει εκτενής ενημέρωση στους στρατιωτικούς της Περιφέρειας μιας εκάστης Περιφερειακής Ένωσης, μέσω τοπικών συναντήσεων και των γενικών συνελεύσεών τους, για τις εκκρεμείς διεκδικήσεις και ιδιαίτερα αυτής, εν αναμονή σχετικής δικαστικής απόφασης, για την υπερωριακή αποζημίωση των Ελλήνων στρατιωτικών.

Τέλος, δόθηκε η υπόσχεση, και μέχρι το χρόνο που θα λάβει χώρα το Πανελλήνιο Συνέδριο αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, οι Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών να αυξήσουν τον αριθμό των μελών τους, στόχος που ήθελε υλοποιηθεί ως αναγκαία δρομολόγηση υλοποίησης προσδοκιών και εφαλτήριο περαιτέρω δυναμικής διεκδίκησης.
Οι Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Πελοποννήσου


Συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικώνsysmed

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224, «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»), ορίζεται ότι:«Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.».

Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσαν μέλη μας, κατά την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου από τις αρμόδιες κατά τόπους Διευθύνσεις (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας, φέρεται να αποδίδεται διαφορετική ερμηνεία στον όρο «περιοχή» είτε προσδιορίζοντάς την ως το σύνολο του Νομού ή ως το σύνολο της ...Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΘ: Πίνακες που φαίνεται η αύξηση στο πληρωτέο ποσό του μηνιαίου μισθού, εάν ισχύσει η δημοσιογραφική διαρροή της απόφασης του ΣτΕ.

Σε αναμονή της καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και αν επαληθευτεί η δημοσιογραφική διαρροή για επαναφορά μισθών και επιδομάτων που ίσχυαν με την 31-7-2012, συντάχθηκαν για την ενημέρωση των μελών μας, μέσα από μια μελέτη των Νομοθετικών διατάξεων περί αποδοχών των στελεχών των ΕΔ αλλά και των κρατήσεων που υπόκειται η μισθοδοσία τους, πίνακες με:

            Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην Τράπεζα) σε στελέχη με οικογενειακή κατάσταση άγαμου. (ΣΤΗΛΗ δ)
    
            Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην Τράπεζα) σε στελέχη με οικογενειακή κατάσταση έγγαμου. (ΣΤΗΛΗ δ)

            Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην Τράπεζα) σε στελέχη με οικογενειακή κατάσταση έγγαμου με ένα τέκνο. (ΣΤΗΛΗ δ)

            Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην Τράπεζα) σε στελέχη με οικογενειακή κατάσταση έγγαμου με 2 τέκνα. (ΣΤΗΛΗ δ)

            Το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί εάν επιστραφεί για το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου 2012 έως και 31 Δεκ 2012 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες (άγαμος, έγγαμος, έγγαμος με 1 τέκνο, έγγαμος με 2 τέκνα) (ΣΤΗΛΗ ε)

Το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί εάν επιστραφεί για το χρονικό διάστημα από 1 Ιαν 2013 έως και 30 Απρ 2014 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες (άγαμος, έγγαμος, έγγαμος με 1 τέκνο, έγγαμος με 2 τέκνα) (ΣΤΗΛΗ στ)


Το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί εάν επιστραφεί για όλο το χρονικό διάστημα ήτοι από 1 Αυγ 2012 έως και 30 Απρ 2014 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες (άγαμος, έγγαμος, έγγαμος με 1 τέκνο, έγγαμος με 2 τέκνα) (ΣΤΗΛΗ ζ). Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τους πίνακες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΣΠΕΘ Η ΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

Κατόπιν δημοσιευμάτων ( 1 2 3 4 5 κ.λ.π.) στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΕΘ) στην αίτηση ακυρώσεως που υποβλήθηκε στο ΣτΕ αλλά και ερωτημάτων μελών μας περί συμμετοχής η μη σας γνωρίζουμε ότι, την 14-1-2013 κατατέθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ένωσής μας, κ. Γ. Αντωνακόπουλο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), η αίτηση των Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών και πλήθους συναδέλφων από την Επικράτεια, για ακύρωση της κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος επιστροφής των αποδοχών μας που θεωρήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, κατόπιν των αναδρομικών περικοπών που επεβλήθησαν με τις ρυθμίσεις του Ν.4093/2012.

Στα δημοσιεύματα αναγράφεται Περιφέρεια Θεσσαλονίκης αντί του ορθού Θεσσαλίας. 

Διαβάστε στη συνέχεια την αίτηση που κατατέθηκε:

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

1. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής» (Ε.Σ.ΠΕ.Α.), με έδρα την Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας», με έδρα τη Λάρισα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Πελοποννήσου», με έδρα την Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
4. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», με έδρα την Κομοτηνή, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
5. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κρήτης», με έδρα το Ηράκλειο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 
6. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
7. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με έδρα την Κοζάνη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
8. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου», με έδρα τα Ιωάννινα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 
9. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου», με έδρα την Αλεξανδρούπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
10. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με έδρα τη Χαλκίδα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
11. .............................
ΚΑΤΑ

Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

1. Της υπ’ αριθμ. οικ.2/83408/0022/14-11-2012 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Α’ 3017/14-11-2012), για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, καθ’ ό μέτρο αφορά στην επιστροφή αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης......Διαβάστε όλο το κείμενο της αίτησης που κατατέθηκε εδώ.Επιπλέον η ΕΣΠΕΘ στο παρελθόν μέσα από μελέτες και όταν είχε κατατεθεί στη Βουλή το Νομοσχέδιο είχε ενημερώσει για το εύρος των νέων μειώσεων που θα επέρχονταν στο μισθολόγιο των στελεχών των ΕΔ, αναδρομικά από 1-8-2012 και σε συνέχεια των πρότερων μειώσεων.