Χορήγηση προκαταβολής για αντιμετώπιση των εξόδων Μετάθεσης, των στελεχών των Ε.Δ. Τρόπος υπολογισμού του δικαιούμενου ποσού και αναλυτικά παραδείγματα                                        http://espeth.blogspot.gr

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και λόγω των πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ε.Δ. όταν μετατίθενται, για την πληρωμή των μεταφορικών εταιρειών για την μεταφορά της οικοσκευής τους, η Ε.Σ.ΠΕ.Θεσσαλίας σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 200/1993 «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ»δείτε το εδώ στη σελίδα του ΓΕΣ σε κάθε περίπτωση μετακίνησης στρατιωτικού, για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης ή εκτέλεσης υπηρεσίας επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον μετακινούμενο στρατιωτικό εις βάρος της Παγίας Προκαταβολής, ποσού μέχρι τα τρία τέταρτα (3/4)  ήτοι 75% του δικαιούμενου, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή της μονάδας, από την οποία μισθοδοτείται. Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται κατά την εξόφληση των σχετικών δικαιωμάτων στη νέα Μονάδα που μετατίθεται ο στρατιωτικός μετά τον σχετικό προέλεγχο του υπομνήματος οδοιπορικών εξόδων.

Βέβαια στις πιο πολλές περιπτώσεις των μεταθέσεων δεν δίνεται η προκαταβολή, καθώς απαιτείται έγκριση του Διοικητή της Μονάδας και υπάρχει έλλειψη ρευστότητας.

Συγκεκριμένα:

Τα Οδοιπορικά Έξοδα μετάθεσης, καταβάλλονται όταν η απόσταση, μεταξύ της πόλης ή του χωριού, όπου είναι η έδρα της Μονάδας στην οποία ανήκει ο στρατιωτικός και της πόλης ή του χωριού, όπου βρίσκεται η έδρα της Μονάδας, στην οποία μετατίθεται, είναι μεγαλύτερη από τα δέκα πέντε (15) χιλιόμετρα.

Τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης περιλαμβάνουν:

α. Τα έξοδα μετακίνησης.

Έγγαμος: 57,84 Χ (Συν ΒΑΘΜΟΥ+Συν. ΜΕΛΩΝ+Συν. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ).

Άγαμος: 37,87 Χ (Συν ΒΑΘΜΟΥ+Συν. ΜΕΛΩΝ+Συν. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ) και

β. Τα έξοδα εγκατάστασης.

Έγγαμος: 2/3 Χ (ΒΜ +ΕΧΥ +ΕΟΒ+ΕΙΔ ΣΥΝΘ +176€)

 Άγαμος: 1/2 Χ (ΒΜ +ΕΧΥ +ΕΙΔ ΣΥΝΘ +176€)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

            Τα έξοδα μετακίνησης:

είναι το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού (Για τους έγγαμους στο ποσό των 57,84€ και για τους άγαμους στο ποσό των 37,87€)  επί το άθροισμα:

1. Των συντελεστών του βαθμού του στρατιωτικού (ο συντελεστής βαθμού καθορίζεται σε 4 μονάδες για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, σε 3 μονάδες για τους Ανώτερους Αξιωματικούς, σε 2 μονάδες για τους κατώτερους Αξιωματικούς και τους Ανθυπασπιστές, σε 1 μονάδα για τους Εφεδρους Αξιωματικούς, που συμπληρώνουν την θητεία τους (κανονική ή παρατεταμένη) και τους Μονίμους, Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης, Ανακαταταγμένους και Εφεδρους από Ανακατάταξη Οπλίτες.

2. Των μελών της μετακινούμενης οικογένειας του (ο συντελεστής μελών οικογένειας καθορίζεται σε 1 μονάδα ανά μετακινούμενο μέλος), χωρίς να περιλαμβάνεται ο ίδιος ο στρατιωτικός.

3. Της χιλιομετρικής απόστασης της μετακίνησης (ο συντελεστής χιλιομετρικής απόστασης καθορίζεται σε 5 μονάδες για αποστάσεις μέχρι 100 χιλιόμετρα, που προσαυξάνονται κατά 1 μονάδα ανά 100άδα χιλιομέτρων, για αποστάσεις από 101 μέχρι 600 χιλιόμετρα, 2 μονάδες ανά 100άδα χιλιομέτρων για αποστάσεις από 601 μέχρι 800 χιλιόμετρα, 3 μονάδες ανά 100άδα χιλιομέτρων, για αποστάσεις από 801 και άνω χιλιόμετρα. Σε περίπτωση που η μετακίνηση περιλαμβάνει και θαλάσσια διαδρομή, ο παραπάνω συνολικά εξαγόμενος συντελεστής, προσαυξάνεται κατά 2 μονάδες ανά εκατοντάδα χιλιομέτρων θαλάσσιας διαδρομής.

Τα έξοδα εγκατάστασης:

καθορίζονται στα 2/3 των συνταξίμων αποδοχών που λαμβάνει ο Στρατιωτικός, όταν είναι έγγαμος και στο 1/2 του παραπάνω ποσού όταν είναι άγαμος.

Σημείωση: Βέβαια υπάρχει διαφορά στο ποιες είναι οι συντάξιμες αποδοχές για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο ετακίνηση από Αθήνα σε μια περιοχή κοντά στη Λάρισα (απόσταση 360 χλμ) ενός ΕΜΘ έγγαμου με14 έτη υπηρεσίας)

                ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 57,84Χ(1+1+8)=578,40€
                ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 2/3 Χ (863+241,64+0+71,92+176)=901,71
                                     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ 901,71+578,40€=1,480,11€

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο (Μετακίνηση από Αθήνα σε μια περιοχή κοντά στη Λάρισα (απόσταση 360 χλμ) ενός ΕΜΘ άγαμου με14 έτη υπηρεσίας)

          ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 37,87Χ(1+0+8)=340,83
          ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 1/2 Χ (863+241,64+71,92+176)=676,28€
                                                ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ 340,83+676,28€=1.017,11€