Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με ΥΠΕΘΑ για ΜΤΣ. Επιπλέον η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών για ΒΟΕΑ, από την έκτακτη επιχορήγηση, προβλέπεται και για το διάστημα μετά την 31 Δεκ 2011;

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Παρακαλούμε τα μέλη μας που είναι και μέτοχοι του ΜΤΣ να διαβάσουν τα κάτωθι και να στείλουν τις επισημάνσεις-παρατηρήσεις τους στο email της Ένωσης μας προκειμένου να συνταχθεί έγγραφο και να υποβληθεί προς τους αρμόδιους για να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν καθώς και σε οποιοδήποτε ερώτημα μας υποβάλετε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την 12 Νοε 2012 ψηφίσθηκε με το Ν.4093/2012 η «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 και με το Ν.4127/2013 εγκρίθηκε επικαιροποίηση του  ν. 4093/2012.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ -ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύμφωνα με την υποπαραγράφου Γ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 που αφορά σε ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ αναφέρεται:
Δαπάνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ), καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, οι οποίες περαιτέρω κατέστησαν ήδη και αναφέρονται ως ληξιπρόθεσμες οφειλές, δύνανται να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους (Εννοεί να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσα στο 2012 ή και το 2013), υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.  Για την εγγραφή και μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων, προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, απαιτείται η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κράτους και του οικείου Υπουργείου, με το οποίο αναλαμβάνεται ρητά η υποχρέωση από τον αρμόδιο οικονομικά υπεύθυνο για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα μνημόνια υπογράφονται μεταξύ των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ Π/Υ 2013

Όπως έχετε ενημερωθεί στο παρελθόν το ΜΤΣ ζήτησε και πέτυχε να συμπεριλάβει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του για ΒΟΕΑ με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προυπολογισμό.  Και για το λόγο αυτό με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στον κρατικό προυπολογισμό εγγράφηκε νέος Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.)Κ.Α.Ε. 9253 «Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)»

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΘΑ ΚΑΙ ΥΠΕΘΑ ΜΕ ΜΤΣ
Οπως προέβλεπε η Υποπαράγραφος Γ2 του Ν.4093/2012 υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπ.Οικ. και του ΥΠΕΘΑ, καθώς και  το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΜΤΣ.
Αυτή η λέξη Μνημόνιο συνέχεια στη ζωή μας.
Μετά το Μνημόνιο εγκρίθηκε η διαθέση πίστωσης από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για επιχορήγηση του ΜΤΣ για να πληρωθεί το ΒΟΕΑ στους δικαιούχους. Η δαπάνη πραγματοποιούνταν με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού  και το ποσό μεταφέρονταν στο  λογαριασμό:
IBAN : GR49 0150 1140 0000 9800 7191 855 (ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
(1η Δόση 45.000.000€, 2η Δόση 45.000.000€ κ.λ.π)

Το ΜΤΣ με ανακοίνωση της 1 Φεβρουαρίου  2013 καλούσε:

Τα τέκνα των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση τους μήνες Ιανουάριο έως και Οκτώβριο του έτους 2009, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή – courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους.

Εν συνέχεια ακολούθησαν οι εξής ανακοινώσεις ίδιου περιεχομένου, με αλλαγή προς τις ημερομηνίες αιτήσεων:

Ανακοίνωση της 19 Φεβρουαρίου 2013:
Τα τέκνα των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση τους μήνες Νοέμβριο του έτους 2009 έως και Απρίλιο του έτους 2010

Ανακοίνωση της 22 Μαρτίου 2013:
Τα τέκνα των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση τους μήνες Μάιο του έτους 2010 έως και Αύγουστο του έτους 2010

Ανακοίνωση της 24 Μαϊου 2013:
 Τα τέκνα των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση τους μήνες Σεπτέμβριο του έτους 2010 έως και Δεκέμβριο του έτους 2012,

Ανακοίνωση της 26 Σεπτεμβρίου 2013:
Τα τέκνα των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτησή τους από το μήνα Ιανουάριο έως και το μήνα Ιούνιο του έτους 2013

Σημείωση για το πως καταβάλλεται το Μέρισμα
Το άρθρο 1 του Α.Ν 559/1937, όπως ισχύει σήμερα, βάσει του οποίου κατανέμει ως μέρισμα στους μερισματούχους τα καθαρά έσοδά του, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών του, μία εκ των οποίων είναι και η καταβολή ΒΟΕΑ στους δικαιούχους.

Τον Μαϊο 2013 επήλθε Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 (ΦΕΚ Β’ 74) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και αποφασίστηκε στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται συμπληρωματικά η ακόλουθη διάταξη η οποία προσδιορίζει ελάχιστο ύψος Βοηθήματος και έχει ως εξής: «Ειδικά για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση από 1-9-2010 έως την 31-12-2012 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω Βοήθημα, τότε το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη που εκτιμάται σε 6,5 εκ € για τους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση από 1-9-2010 και θα καλυφθεί από έσοδα του ΜΤΣ/ειδικού λογαριασμού ΒΟΕΑ χωρίς την  δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΤΣ 24 Σεπτεμβρίου 2013 για μείωση μερίσματος και απόφαση για ποσό ΒΟΕΑ 2013
«Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του ΜΤΣ έναντι των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για μη δημιουργία ελλειμμάτων, καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης υλοποίησης πενταετούς προγράμματος εξυγίανσης, ώστε να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τη νομοθεσία του, η αρμόδια Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενέκρινε την απόφαση που έλαβε το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ’ αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό του, για μείωση της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό 9%).

Επιπλέον ο ΥΦ Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης την 23 Σεπ 2013 αποφάσισε την έγκριση της μεταφοράς, του ισόποσου ποσού που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ΒΟΕΑ – ΒΘ έτους 2013 από την εγκεκριμένη έκτακτη χρηματοδότηση,από τον οικείο λογαριασμό, για την πληρωμή άλλων υποχρεώσεων του Ταμείου (ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους - εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μερίσματος, κλπ).

Επιπλέον όπως μας έχει ενημερώσει ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΜΤΣ με απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ ποσό 22 εκατ ευρώ περίπου που εισρέει από εισφορές γονέων τέκνων δικαιούχων ΒΟΕΑ διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό μη επιτρεπόμενης της χρήσης του για άλλο σκοπό από αυτόν του προορισμού του.

Τέλος πάλι ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΜΤΣ είχε ενημερώσει ότι το χρέος του ΜΤΣ με 31 Δεκ 2010 ανέρχονταν στο ποσό των 430 εκατ ευρώ και σ αυτό το ποσόν πρέπει να προστεθεί και το ποσό των 93, 5 εκατ που υπήρχε ώς τακτικό αποθεματικό την 31-12 – 2003 και στο τέλος του 2010 ήταν 0 €. Το χρέος των 160 εκατ ευρώ προς το Υ.Ο τακτοποιήθηκε σε 15ετές δάνειο και η χρηματοδότηση 183 εκατ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι χωρίς υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων. Επιπρόσθετα ενημερωθήκαμε  στην αξιολόγηση της οικονομικής θέσης ΜΤΣ  για το 2013 ότι απομένει ένα ποσό 55 εκατ ευρώ για να διατεθεί για τη χορήγηση μερίσματος, αφού αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις του και για να γίνει αυτό με τις συνθήκες που διαμορφώνονται  με μια πρώτη προσέγγιση επιβάλλεται νέα μείωση 50%.

Όπως σας ενημερώσαμε  με στοιχεία που αντλήσαμε από το ΜΤΣ, στην αρχή του έτους είχε δεσμευτεί-αναληφθεί υποχρέωση συνολικού ποσού 63.000.000,00€ για καταβολή μερίσματος στο έτος 2013 και μέχρι μέχρι και τον Αύγουστο 2013 το συνολικό ποσό μερίσματος που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους ανέρχεται σε 69.085.208,55 €. Εκτιμάται ότι το ποσό για το 2013 θα αγγίξει τα 100 εκατ ευρώ και λόγω της απόφασης για αναδρομική μείωση 9%, από 1-1-2013, το συνολικό ποσό θα ανέλθει περίπου στα 90 εκατ ευρώ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ-ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ.
1. Τι καταλαβαίνετε, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα εξοφλούνταν σύμφωνα με το Ν.4093 και εγκρίθηκαν με επιχορήγηση από Κρατικό Προυπολογισμό και μνημόνιο συνεργασίας αφορούν και για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν τους μήνες Ιαν 2012 έως και τέλος 2013;

2. Τι καταλαβαίνετε και για πιο διάστημα αφορά όταν λέει η υποπαράγραφος Γ2 του Ν.4093/2012 «αναλαμβάνεται ρητά η υποχρέωση από τον αρμόδιο οικονομικά υπεύθυνο για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»;

3. Με δεδομένο ότι δίνεται μέρισμα  ΜΤΣ στους μερισματούχους  από τα καθαρά έσοδά του, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών του, μία εκ των οποίων είναι και η καταβολή ΒΟΕΑ και ο απερχόμενος πρόεδρος ΜΤΣ έλεγε ότι απομένουν  περίπου 55 εκατ και εμείς γνωρίζουμε ότι είχε δεσμευτεί/αναληφθεί στην αρχή του 2013 υποχρέωση καταβολής 63 εκατ, από που ή ποιους κωδικούς μεταφέρονται ποσά για να πληρωθεί το Μέρισμα όταν μέχρι και Αυγ 2013 έχει καταβληθεί ποσό 69 εκατ;

4. Τι καταλαβαίνετε οτι σημαίνει η έγκριση της μεταφοράς, του ισόποσου ποσού που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ΒΟΕΑ – ΒΘ έτους 2013 από την εγκεκριμένη έκτακτη χρηματοδότηση,από τον οικείο λογαριασμό, για την πληρωμή άλλων υποχρεώσεων του Ταμείου (ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους - εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μερίσματος, κλπ);


Το επόμενο διάστημα θα δούμε το τελικό ποσό που θα διαμορφωθεί ο Π/Υ 2014 για το ΥΠΕΘΑ και θα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αύξηση της οροφής του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ σε σχέση με αυτή που έθεσε το ΓΛΚ και προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο.

Όπως ενημερωθήκατε προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο (Ν.4127/2013) οροφή 2 δις και 968 εκατ εκ των οποίων 583 εκατ σε  εξοπλιστικά  και λόγω  του ότι αποφασίστηκε να μην υπάρξουν  οι καθαρές περικοπές 88 εκατ σε μισθούς και 162 εκατ σε συντάξεις θα πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει ίδια η οροφή και θα υπάρξει απ αλλού περικοπή ή θα αυξηθεί ισόποσα. 

Έχει σημασία γιατί  το 2015 η οροφή προβλέπεται σε 3 δις και 20 εκατ  εκ των οποίων 750 εκατ σε  εξοπλιστικά και το 2016 2 δις και 877 εκατ εκ των οποίων 647 σε εξοπλιστικά.

Επιπλέον θα δούμε εάν βρέθηκαν οι πιστώσεις των 175 εκατ ευρώ που δεν υπήρχαν στο Π/Υ 2013 και απαιτούνταν για να καταβληθούν τα πάγια οδοιπορικά και του παραμεθορίου. Ως γνωστόν αυτά  δίνονταν για την εργασία πέραν του 40ωρου και πέραν του πενθημέρου, ή αν θα προβλεφθεί αντίστοιχο ποσό σε άλλο ΚΑΕ για να δοθούν με αντίστοιχη μορφή αποζημιώσεως με αυτή που δίνεται στο προσωπικό της ΕΛΑΣ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.